Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rome's kerk in het vaderland en het vernielen der Hervormde kerk buiten onze grenzen geduld. Deden zij wèl? De kerk deed wat ze kon.

De acten der synode van Amsterdam 1682 (art. 30) bevatten kerkelijke middelen tegen de stoutigheden des pausdoms.

„D. Deputatus Borstius heeft opgelesen eenige [13] Acten getrokken uijt de bekende kerkelike middelen, namenlik dese navolgende. Welcke de E.E. Classen sijn gerecommandeert, ende van haer aengenomen, om met allen ijver ten voorsegde eijnde gebruikt te werden.

4. Van de goede werken dikwils te prediken.

5. Het wel leven der predicanten.

9. Op de Scholen, Schoolmeesters en Matressen naeukeurig te letten, datse ook de formulieren ondertekenen: geen andere boeken vermogen te leeren: dat ook Gereformeerden in geen paepsche scholen liare kinderen besteden".

In de zeventiende eeuw namen de Roomschen in aantal niet af. In de achttiende namen zij toe. De lust tot

een generale collecte zal worden gedaan door de geheele Vereenigde Nederlanden tot secours van de bedroefde overblijfsels der Waldenzen in Piemont.

De synode van Amsterdam 1658 (art. 11) gewaagt van meer dan vijfduizend ballingen van Bohemen en Polen op de grenzen van Silezië. Voor deze rehg.ons verwanten, gelijk als die te Dantzig, Glückstadt, tiülick en Kleef zal gecollecteerd worden.

L)e synode van Alkmaar 1710 verordende liefdegaven door gansch DuitschUrd te verspreiden, namelijk aan de kerk van Gruiten in Bergsland, Ordenbag, Olep, Lubeck, Paltz, Overkassel, Glückstadt, Geinen, en Gronau.

In de synode van Enkhuizen 1714 (art. 2) hebben zich voor deze vergadering gesteld twee algezondenen der gereformeerde kerken van Groot en Klein Polen, predikanten te Lesna. In een Latijnsche rede verhaalden zij van een zware pest, tienjarigen oorlog, brand van kerk en gymnasium.

Dat zij „bovenal door de steeds aanhoudende vervolgingen van den Antichrist,

inet den laatsten ondergang gedreigt wierden», f. 1918 is hun toegelegd. Met en kerkelijken arm weerde soms de staat de paapsche stoutigheden af. Syn. v. Enkhuizen 1738 (art. 7). Tegenover het pausdom hadden de Algemeene Staten een resolutie vervaardigd, gelastende de locale kerkelijke visitatie, of mondelinge aanspraken, catechisatiën en huisbezoekingen.

Sluiten