Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zaak greep om zich heen. De Nederduitsche synode van Zuid-Holland te Breda 1730 vergaderd, door de Waalsche synode om raad gevraagd, gaf per brief kennis van door haar genomen maatregelen tot wering van onrechtzinnige gevoelens, en spoorde de Waalsche kerkvergadering tot navolging aan. Het volledig antwoord zou ons te lang ophouden. Omtrent Saurin dacht de Hollandsche synode eerst niet zeer rekkelijk J). Zij schrijft:

„Gelijk wij ons verheugen over Uwe oplettendheid omtrent eene Dissertatie van Monsieur Saurin, die de gedienstige leugen schijnt voor te spreken, en zeker niet kan ontschuldigd worden van groote onvoorzigtigheid in deszelfs uitdrukkingen, indien zijn Eerw. in die gedachten zelf niet mogt zijn, om zich voor de gedienstige leugen openlijk te verklaren".

Voorts verleent de Zuid-Hollandsche aan de "Waalsche synode een attestatie van rechtzinnigheid, in deze woorden:

„Wij zijn... ten vollen overtuijgd,... dat er bij de Walsche Synodus geene worden toegelaten tot den openbaren Godsdienst, die niet alvorens de voornoemde Canones hebben onderteekend, maar wij vertrouwen ook dat Uw E. zoowel als wij begrijpen, dat zodanige onderteekening alle de bekommering zóó niet wegneemt, dat men niet

raad aanwezig. Voor ons doel Synode de Campen, art. 3i, Articles résolus au synode assemblé a la Haye, le jeudi 31 d. Aoüt 1730 et les jours suivants, art. 37, 43, 44, 46, 47, 61. Vooral ook Apologie pour les synodes et pour Mr. Saurin, par Jér. Frescarode, Rott. 1731. Frescarode was pred. te Rott. en secretaris der synode te 's Hage 1730.

1) Zich grondende op het besluit der nationale synode van 's (jravenhage 1586, Particuliere vragen, quaestio IV (Prof. dr. F. L. Rutgers, Acta, blz. 503 v.): «Is gevraagd advis de Mendacio offieioso, alzoo eenige zulks wilden sustineeren, daar over geschil gereezen was, en meerder authoriteit gerequireert wierde, om vrede te maaken ? Is geandwoord, Hoewel deeze questie onnoodig is om gevraagt te worden, ja die geene die ze in twylfel trekken, meer straffe dan antwoord weerdig zyn, nogtans om de onvoorzigtigheid van eenige te bedwingen, zal den Autheurs van deeze vrage voor antwoord gegeeven worden, dat de generaale en ontwyffele regel des woords Gods, De mond die liegt, die dood de Ziel, altyd vast blyft, item dat men geen kwaad doen moet, op dat 'er goed uit voortkoome».

Sluiten