Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„21. Arianen en Socinianen. Hun Ed. Mogenden .. . wa'aren ... van gedagten, dat aan den Heer Correspondens wegens dit Synode op dat van Stad en Lande in 't aanstaande Jaar staande te gaan in mandatis [in opdracht] zou kunnen en behooren te worden gegeeven, dat tegen de Arminiaansche Leere onder dit Synode zijn sterker Praecautien [voorzorgen] als het verzoek van gemelde Heer Correspondens raeedebrengt, want dat Artikel 33 van de Acten van dit Synode medebrengt Leesen en niet alleen bloote belofte onder handtastinge maar Onderteekenen (waar van dus ten allen tijden onwederspreekelijk kan blijken) van de Formulieren van Eenigheid, zijnde de Heidelberqse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Canones Synodi Dordracenae. en dat in de Examina ook zorgvuldig word gelet, of een yder die geexamineert word, belijdt conform die Formulieren van Eenigheid te gevoelen. Dat laatstelijk ook verders conform eenige poincten in dit Noord hollandse Synode in den Jaare 1674 opgesteld ') en bij Resolutie van Haar Ed. Groot Mogenden den 9 April 1675 geaggreerd en geconfirmeerd in het tiende gevonden word: „dat de Classen verpligt zijn te moeten blijven bij de Leere in de gemelde Formulieren van Eenigheid uijtgedrukt, sonder in het Prediken, Catechiseeren of Schrijven iets te Spreken of te Leeren dat daar teegen zoude aanloopen directelijk of indirectelijk".

De Heeren Correspondenten waaken tegen deese zielverdervelijke ketterijen. Ds. Correspondens van Friesland heeft alleen het Lemma van Socinianerij, dog oordeelt de Correspondens dat het voorstel van de Commissarissen Politiek in Friesland wel aanleijding tot het Lemma van Arminianerij in hun Synode soude kunnen geeven, bestaande dat voorstel hierin: „Of het niet dienstig was het voorleesen van de Canones Synodi Dordracenae en

1) Zie IX § 8 blz. 285—288.

Sluiten