Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ondervraagen der Examinandi in 't bijzonder over de 5 berugte Remonstrantsche Artikelen in train te brengen, tot weering van alle Remonstrantse dwalingen en ter bevestiging van de reyne genade leer der Gereformeerde Kerke", welk voorstel van alle de Classen ad Referendum genoomen was.

D. Deputati hadden geene klagten. De Classen zijn omtrent deese grouwelleeringen seer waaksaam en hebben beslooten, dat er agter Artikel 33 een Nieuw Artikel zal gemaakt worden van Arminianen: betreffende het voorstel van Stad en Lande, de Classen van Enkhuijsen en Amsteldam hebben het overgenoomen, maar de overige Classen naamen het alle ad referendum, als niet geïnstrueerd [van geen voorschrift voorzien]. De thans present zijnde Leeden conformeeren zig met de voorgemelde gedagten van Zijn Ed: Mogenden".

In die Hoornsche vergadering, bij gelegenheid van artikel 33 „Onderteekenen en lezen der formulieren van eenigheid", deelde de correspondent van Overijssel mee, dat de predikant van Zwolle ds. Van der Os eindelijk door de synode van Overijssel afgezet, en dit besluit door den stadsmagistraat bekrachtigd was.

„Na dit berigt communiceerde Ds. Correspondens Zuid Hollandiae dat de Hoog Eerw: Heeren Professoren der Theologische Faculteijt der Hollandse Universiteijt te Leijden betuijgt hebben, dat zij t' allen tijden en op allerleij wijse waakten en de aan haar toebetrouwde Jongelingschap leerden waaken tegen den inbreuk, begunstiging en voortsetting der Arminiaanse Leere in onse Kerk, door gestadige waarschuwing tegen en wederlegging van alles wat Arminiaans of naar Arminiaans gelijkende was.

D. Deputati oordeelen dit stuk seer noodig en hebben niets bijzonders te berigten. En betreffende den inhoud van deesen Artikel, de Classen neemen denzelven waar en zullen daar in volharden".

Sluiten