Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomstig het voorstel des heeren Van Slingelandt in 1754 blijkt in de synode van Enkhuizen 1756, dat een nieuw „artikel 34 Arminianen" in de acten gevormd is.

„34. Arminianen... In Zuid Holland gegen D. D. Deputati agt, of over de vijf artikelen strictelijk word geexamineert, en op het lezen van de Canones Synodi Dordracenae aangedrongen, t' welk van alle Classen word in agt genomen.

Utregt heeft het voorstel van Stad en Lande overgenomen, ... gelijk ook Overijssel.

De Classen oordeelen aan dit voorstel van Stad en Lande stiptelijk te voldoen, niet alleen door het ondertekenen, maar teffens ook onderhouden van de formulieren van Eenigheid, gelijk ook door het opzettelijk ondervragen van de Examinandi over de verschilstukken met de Remonstranten, zullende daarin, gelijk tot hier toe geschied is, volharden".

Uit de acten der synode van Edam 1757 treffen ons twee artikelen.

„21. Arianen en Socinianen. Ook Overijsel heeft het voorstel van Groningen aangenomen.

34. Arminianen . . . Zuid Holland berigt, dat hunne Correspondens na Friesland gelast is, om in het stuk (om de Examinandi het neerstig lezen der Canones Synodi Dordracenae [af te vragen], en in het bijsonder te Examineren over die vijf articulen der Remonstranten) op de eenstemmigheid met de overige Corresponderende Synoden aan te dringen, te meer deweijl hun Ed: Mogenden niet zoo zeer tegen de zaak, als wel tegen de wijze op welke sij voorkwam hadden, die nu beter na de intentie van Hun Ed: Mogenden zoude konnen waargenomen worden".

Veler doorvloeien ondanks rechtzinnigen ijver bleef niet verholen. De synode van Amsterdam 1760 (art. 34) notuleerde een klacht.

Sluiten