Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Friesland las op: de adhortatoria [vermaanschriften] van Zuid-Holland en Overijssel aan Friesland vielen aldaar niet in goede aarde. Zij kunnen overtuigd zijn van de waakzaamheid der Friesche Kerk „uit de Stricta Examina en het teekenen der Formulieren bij haar gebruikelijk.

De Classis van Amsterdam bedroeft zig dat 'er onder den schijn van teegen de Arminianerij te ijveren, opentlijk zoo veele nieuwe stellingen omtrend de Fondamenteele Leerstukken te voorschijn komen en voor egt Gereformeerde worden uitgegeven, die bij onze Oude en Regtzinnige Godgeleerden nooit erkend of aangenomen zijn, waar op een wakend oog dient gehouden te worden".

Yan aller waakzaamheid tegen den Remonstrantschen zuurdeesem getuigt de synode van Amsterdam 1766.

.,35. Arminiaanen. Alle de Correspondeerende Sijnodens hebben deezen naam in Actis except Friesland [dat vruchteloos, zie synode van Heerenveen 1760, door de andere synoden aangezocht werd den naam in actis op te nemen maar wel betuigde te waken].

D. D. Deputati wenschen nevens alle Classen, dat de Arminianerij door waakzaamheid daer teegen den gereformeerden godsdienst niet ontciere".

Zelfs kon de synode van Hoorn 1767 een soort victorie boeken, door de overige provinciën over Friessche onbuigzaamheid behaald.

„Arminianen. Alle de correspondeerende Synodens hebben dezen naam in actis: De Synodus van Vriesland gehouden op 't Heeren Veen dezen Jaare 1767 heeft uijt consideratie van de menigvuldige klagten der correspondeerende Synodens en om nog vele andere gewigtige reedenen') na een serieuse deliberatie goedgevonden,

1) Gerardus Theodorus de Cock in 1765 te Beetgum onder de classis Leeuwarden beroepen, werd door haar terecht van onrechtzinnigheid verdncht De classicale behandeling zijner zaak werd gestremd door een verbod van Gedeputeerde Staten. Dit verbod bleef ondanks het misnoegen van den

Sluiten