Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortaan in hare Acta Synodalia te inseren een lemma welkers opschrift is Wmiken tegen Armininnen. D. D. Deputati en alle de Classen waaken".

In de synode van Haarlem 1771 wordt onder artikel 19 Arrianen en Socinianen een en ander vermeld rakende de Remonstranten.

„Hunne Edelmogenden verheugen zich over de oplettenheid van de Sijnodus tegen de verfoeilijke en zielverdervende Leer van deze ketters.

De Correspondeerende Sijnoden waken daar tegen. Gelderland heeft dat onder den artikel van Sociniaansche, Arminiaansche en Arriaansche dwalingen, en anderen, inzonderheid rakende de verborgenheid der H. Drieeenheid.'

Zuidholland heeft dit Lemma, Arrianen, Socinianen en Arminianen.

Utrecht heeft een artikel, meldende van waken tegen alle schadelijke en zielverdervende ketterijen.

Friesland heeft een Lemma van Sociniaansche stoutigheden.

Ovei ijssel heeft een artikel, sprekende van Socinianen en Arminianen.

Stad en Lande maakt gewag van Sociniaansche, Arriaansche en Arminiaansche dwalingen.

D. D. Deputati hebben geene klagten, en alle de Classen zijn tegen deze en andere dwaalgeesten op hare hoede".

Zonneklaar wordt het ons, dat men de Arminianen verdacht van Arianisme en Socinianisme.

De synode van Hoorn 1773, in artikel 33 Arminianen, leverde een doorslaand blijk van waakzaamheid tegen de Remonstranten.

Erfstadhouder gehandhaafd. Ypeij, Ges... d aohtt. eeuw, VII, 65-86 Geen wonder dat de Prins, voor verdere schennis van het recht der Kerk ten behoeve van Remonstrantsche toleranten beducht, de Friessche synode rong tot het in den tekst genoemd besluit. Voor 7.ijn waakzaamheid werd hij door de deputaten der Zuid-Hollandsche synode plechtig bedankt. Over de Remonstranten in dezen tijd zie Martinet, Historie der wereld d V afd. I; en F. J. v. Oldenburg jr., Vaderlandsche brieven.

Sluiten