Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tnhi^T ™htre*te verwerpiHg van het Remonstrantisme inhield. Daarenboven viel in de Zuid-Hollandsche synode

HaarEm T«97 660 beS'Uit' hetWelk de synode van metf overnam" De Predikanten verbonden zich met handteekening, om buiten weten hunner classis zich in te laten met eenig concept van moderatie of accommodatie |toegeeflijkheid) met de Remonstranten >). Door den tijd zal dit besluit in onbruik zijn geraakt.

baan tThrll ^antie zich met geweld trachtte en rw en' werd de scheur tusschen Remonstrant Contra-remonstrant meer dan ooit gevoeld. Vooral van de zijde der kerk. Zij werd onophoudelijk aangevallen

ïeenViareamqe hP1'°Vlncie gafhetsein van waakzaamheid, a.ï m lil h h?r"leuwde de ^uid-hollandsche synode ' 24).het besluit van 1627. Ook zou men bij de

noemenfging d81' Remonstranten> *en steeds met name

De acten der synode van Haarlem 1783 vermelden: „39 Arminianen ... Zuid Holland: Ook was vergeeten

classis! VvangR ACt6n te melden dat het voorstel [der

classis] van Buren „om [lees: dat] het Formulier van ondertekeningen [van 1627] voor predikanten gesteld zou

STt tIerkelli,ke.Reg",me"te". « ïï

in dP pi Lxamina of zitting neemingen der Leden in de Classen voorgeleesen worden", beslooten ware" Twee jaar later wordt de practijk van dit besluit

1785° belatten ;ImmerS de der synode van Hoorn

'; ?uid Holland gaf bericht dat het

formulier van ondertekening der Predikanten tegen de de° Classis^11?8 6n 7ereenigir,S met de Arminiaanen in Hees s en hi" Z i ' Sy"0(1US ingeschl^ven worden

predikanten iï H r Examineeren of zitting neemen der predikanten in de Classis voorgeleesen moest worden".

1) Zie IX § 4 blz. 71-73, en § 7 blz. 251-257.

Sluiten