Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Ons onderzoek leerde dat de kerk — en als wij met haar leidslieden de natie vereenzelvigen mogen — dat het volk beslist anti-revolutionair en anti-remonstrantsch was. Andermaal vindt het gevoelen van Mr. G. Groen van Prinsterer bevestiging. Dat namelijk de omwenteling van 1795 in Nederland een anti-nationale daad was.

De zaak van den Waalschen predikant Jean de Labadie heeft aan Noord-Hollandsche kerkvergaderingen maar weinig werks gegeven *).

In de synode van Haarlem 1669 (art. 43) maakte een der commissarissen de heer van Maasdam bekend de resolutie der Generale Staten van 12 April 1669 in respect van het verzoek der Waalsche synode in de zaak van Jean de Labadie. Ze werd voor kennisgeving aangenomen. En overhandigde het project rakende de particuliere conventiculen in de synode van Zuid-Holland ontworpen, en door haar bij provisie aangenomen. Het stelt de catechisatiën onder de macht van den kerkeraad 2).

De synode van Amsterdam 1670 (art. 36) constateerde,

1) H. van Berkum, de Labadie en de Labadisten, 2 dln. Sneek 1851. J. Reitsma, Joh. Hesener en üalthasar Cochlerus, Een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland; in De vrije Fries, XIII (1877). P. Scheltema, Aemstels oudheid V—VI. G. D. J. Schotel, Anna Maria van Schurman, 1853. Wilh Goeters, Die vorbereitung des Pietismus in der ref. Kircheder Niederlanden bis zur Labadistischen Krisis 1670, Leipz. 1911. Th. VI, Kap. I—VI wgst den independentistisch gezinden Amesius als vader van het Pietismus aan.

2) Het (Concept van order over de catechizatiëni en andere zoodanige vergaderingen werd in de acten opgenomen; de classen zouden er over resolveeren. Sub le worden zes verkeerdheden bestreden. «Ten tweeden: waar tegen dan voorgeslagen wert dit navolgende Reglement. 1. Dat alle de gene die haar in eenige samentlijk bijeenkomsten willen laten oefenen in de onderwgzinge van de Christelijke religie, sullen hun namen bij den kerkenraat moeten bekent maken om soo nu als in toekomende tijden bij de selve toegelaten te werden».

Sluiten