Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

emplojeeren tot maintiën van de Gereformeerde Leere, soo als dezelve hier te Lande en laatst in de Nationale Dordrechtsche Synode 1619 is gestabileert, tegen inbreuk van alle dwalingen, bijsonder ook van de Arminianery".

In de synode van Enkhuizen 1780 (art. 11) geeft van toenemende Oranjeliefde de jaarlijksche gelukwensch blijk, dat „Neerlands gelievde Erf Stadhouder en met hem het geheele vorstelijk huijs gezegend, en tot een zegen gesteld worden mogt".

Gedurende den noodlottigen oorlog tegen Engeland (1780—'84) laaide de haat tegen den Stadhouder en de zijnen hoog op. Ook in de synode van Hoorn 1785 (art. 8) bleek de aanmatiging der patriotten.

Zuid-Holland leest voor: In de synode van Brielle 1748 is alleen op voorstel der classis Delft als nieuw lemma voortaan in actis gesteld: Oranje Nassau. Thans adviseeren Hun Ed. Mogenden, „dat nu even op gelijke voet, als toen geschied is, stnnte synodo [staande de synode], zonder dat poinct bij de respective Classen atl referendum te nemen, de notoire praeteritie [voorbijgang] van den souverein dezer provincie mogte worden geredresseeitin dezer voegen: dat van nu voortaan altijd zal worden gesteld in Actis dit Lemma Eerbied van dese Christelijke Synode voor de Heer en Staten van Holland en West friesland, Mitsgaders het Doorluchtig Huis van Oranje en Nassau. Hierover omvraag geschiedende wierd dit voorstel van alle de Heeren Correspondenten zeer gelaudeerd [geprezen], en hebben alle de Classen zich daar mede geconformeerd". Voortaan zullen de deputaten jaarlijks hun opwachting maken bij den Hoog Ed. Heere Raadpensionaris en bij den Prins. Niet langer uitsluitend bij den Prins.

Noord-Holland vereenigt zich met dit besluit. In I riesland werd het het voorleden jaar: Genade en zegen af te smeken over de Staten van Friesland, over Zijne Hoogheid den Prins Erfstadhouder en desselfs Huis, mitsgaders over ulle Hooge Collegiën

Sluiten