Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IX.

De geloofsbelijdenis ten tyde der Republiek.

§ 13. Synoden* in zuid-holland van 1601 — 1618.

Onder de particuliere synode van Zuid-Holland ressorteerden tot op het jaar 1606 negen classen. Dordrecht, Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam, Gorkum, Den Briel, 's Gravenhage, Woerden. Wijl iedere classis drie predikanten en een ouderling afvaardigde, bestond een ZuidHollandsche synode uit zeven en twintig dienaren des Woords, negen ouderlingen, twee gecommitteerden der Staten van Holland, en eenige gedeputeerden van andere particuliere synoden, saam ongeveer veertig personen. Sinds 1607 was de classis Buren, sinds 1618 de classis Breda vertegenwoordigd. Het verheugt mij te hebben opgemerkt, dat de synode der voornaamste provincie als een ware moeder van kerken elders in Nederland optrad ')•

1) Acla III, 157—476. Over Gerardus Blockhoven 170, zie VIII § 8, 83. De kerk was hoogst vredelievend. De synode van Gouda 1601 vermeed angstvallig den strijd over de praedestinatie, zie blz. 170. Keginaldus oï Regnerns (Reynerus) Donteclock predikant in den Briel aldaar genoemd, was rechtzinnig en schreef wel meer, zie 216, '231. 244 v.; 284. Die van Woerden 1604, handelende, van een Luthersch lasterhoek, hoopte „dat den tyt ijet inedebrenghen zal, waerdoor de gewenschte linie tusschen onse ende haere kercken [I.uthersche kerken in Nederland] sal begonnen worden".

Sluiten