Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hollandsche notulen leeren, wat in Frankrijk geschied is. Na het scheiden der synode te Gap heeft iemand de opmerking gemaakt, dat door de revisie in het algemeen en door artikel 31 nieuw de Fransche belijdenis min of meer dogmatisch veranderd was. Daarbenevens raakte de zaak Piscator niet alleen de Fransche, maai' de internationale gereformeerde kerk. Deze laatste moest dus zooveel mogelijk geraadpleegd worden. Immers, er bestaat slechts één hervormde wereld belijdenis. Het moderamen heeft in den geest der synode gehandeld, door én de herziene belijdenis én het leergeschil met Piscator naar Nederland ter beoordeeling te zenden. Deze onderstelling is het verbindingslid tusschen notulen van hier en ginds.

In de Zuid-Hollandsche synode van Woerden 1604 trad de geloofseenheid met Frankrijk aan 't licht. Artikel 3G van haar notulen vangt aan:

„Brieven van nationali synodo van Yrancryc, belangende haere confessie ende D. Piscatorem. — Hebben ooc de gedeputeerden verthoont twee brieven, van den nationalen sijnodum van Vrancrijck aen de Gereformeerde kercken deser provinciën gesonden, waervan den eenen diende om te vergeselschappen haere belydenisse des geloofs, daeromme overgesonden opdat goede eendrachticheyt in de suijverheyt der leere in de kercke Christi int algemeyne onderhouden worde. Begeerde oversulcx, dat deselve haere belijdenisse voorsz. van onse kercken oversien ende, soo daer ijet intie waere dat scheene niet wel overeen te

De presbyteiiaansclie kerkorde in Frankrijk, in Trollèl en Zwaard XVII (1914) 11—14). De artt. 7—9 betreden de artt. 31, 3'2 en 30 der confessie. In de acta der synode van la Rochelle zijn XV artikelen, p. 301-301, gewijd aan de „Revision de la Conlession de foi". Waardig is bet slotartikel XV: „l.a Conlession de Foi aiant été Ine mot a mot, rt de point en point, a été aprouvée d'un loinmun aicord et ratifiée par tous les Depntés presens, qui ont promis et juré de vivre et de innurir dans cette Foi".

Sluiten