Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"b'J hare Ed Mog. [mijnheren Staten Generaell aen te houden ende te versoecken, dat derselver gelieven wille

de kerr'lrp6" '""T Co"fe'ssir e"d('Catechisvd (alhoewel

fessie nae" Jwn r"ldat d6n sijnodo generali deContessie nae gewoenlicke wijse behoert hersien ende over-

oegen te werden) te versoeken ende andere bequame

van'9 ™'nst quetsellcke woorden in de acta ofte brieven

den kercken in1Jrge *■ g6neralen siJnodi aen allen uen kercken in de respective provinciën te stellen" De

lezer her,nnere zich, hoe hatelijk de Remonstrant^he

was n? Va" riSie dPn rechtzin"igen reeds geworden was De synode kwam op voor de eer der kerk en de

waarheid der kerkleer. Bedoelde clausule stond later niet I^ordtsche synode! " * ^^gsbrieven der

Bes"hil I1*e"JSCl"' ho°8®chool optomend leer-

SaL ™ zich

ngeiaten. Haar gedeputeerden zouden naar alle eeschil

punten naarstig onderzoek doen, en dan aan de cufaSrên

of Staten verzoeken, „dat de professores facultatis theoTo

tót v5dp?S°ren d6r theol°8ische faculteit] tot Leyden veidedmge van haer eere ende vrede dor w„i '

over deselve haer gevoelen rondelyck willen verclaïen"'

^teof10? °ilderteekeni,lg der confessie met een bijgaande Want 6hS gehjks van de Professoren gevorderd zijn

^;enerdeenSyn0daetVr ?°rkuin 1606 "■JUSto*

gedeputeerden, „dat de heren curatores verstaen dat

ende dp".pr,ofessoren int ondertieckenen der Confessie

des Catechismi niet meer en mach afeiWhAn h van den predikanten ende dat sy nieTenSl fjf professores daertegen deden of leerden". Zoowel curatoren

TeSk meThten ^ t0t de genera,e ^«ode.

iegelijk met een naam, beide in Rome's kerk en in

in' SZt" k6?en beroemd' duikt ™eds te Gorkum n 1606 het eerste voorbeeld op van preeken nvm- ,i»

erlandsche geloofsbelijdenis. Martinus Lydius eens te

Sluiten