Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sake allen kercken aengaet, soe heeft dese sijnodus vorder goetgevonden, dat dese acte aen den anderen particularen synoden ende kercken deser Geconfedereerde Provinciën gesonden sal worden. Ende sullen dieselve sijnoden dienstelick bij desen gebeden sijn, hijrinne bij den dienaren haerer classen aen te houden ende tgene sij aenmerkinge waerdich bevinden sullen, aen haere particuliere sijnoden innebrengen om te overwegen, hoe dat het allerbest tot den generalem sijnodum sal moegen gebracht werden etc".

Aan onze § 5 „De confessie die de Dordtsche synode ons naliet" herinnert het volgend artikel. De Dordtsche revisie zou voorbereid worden. Met het Latijnsche exemplaar kan bedoeld zijn de tekst der Harmonia confessionum van 1581. Het Fransche exemplaar is vermoedelijk het handschrift van 1580, hetwelk te Leiden in de Waalsche bibliotheek bewaard wordt').

„42. Nederlandsche Confessie te confereren [vergelijken]. - De Nederlantsche Confessie, verscheidelick in woorden doch een in substantie gedruckt zijnde, tedoorsien ende met de oudste, item het Latijnsche ende Fransche exemplaer, bij den Fransche kercken bewaert, te conereren, is raetsaem bevonden door den gedeputeerden des sijnodi gedaen ende mede tot het voorgaende artikel gerefereert te werden".

De synode van Delft 1607 was er op bedacht, de Remonstrantsche leergeschillen te doen onderzoeken door een te houden vergadering van gecommitteerden uit alle classen van Zuid- en Noord-Holland benevens de Leidsche professoren der theologie. Daarin kon dan een broederlijke conferentie plaats hebben. Natuurlijk kwam ze ook op de revisie der belijdenisschriften terug, blijkens de volgende aanteekening.

"4* Confessie ende Catechismus naerstelick te door-

1) Zie VIII § 4, 281-286; VI § 4, 96-98, e„ VIII § 4, 279-281.

Sluiten