Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leesen. — De classes hebben verclaert, dat, volgens aen 41 artikel des laestgahouden synodi, den dienaren des woorts alomme belast is de Confessie ende de Catechismum neerstelijc te doorleesen ende haere aenmerkingen in den classen in te brengen, ende dat meest alle dienaren des woorts in alle classibus verclaert hebben tegen deselve schriften niet te hebben, ende dat oversulcx in gene classes enige aenmerkinge oft swaricheijt was ingebracht, uijtgenoomen dat eenige classen verclaerden sommige dienaers onder haer te weesen, die geseijt hadden noch te weesen int ondersoecken ende, als sy gereet sullen sijn, dat se tot syner tijt ende ter gelegentheijt tgeene sy daertegen souden mogen hebben, sullèn inbrengen. D. Wtenbogaert heeft ooc rapport gedaen, hoe dat hij midtschaders de drie andere broeders, met hem daertoe gedeputeert, hebben ten selven eynde aengesproocken ende van des synodi weegen versocht de professores theologiae tot Leiden ende regenten der collegien aldaer ende dat voor antwoort is gegeven van D. D. Gomaro, dat hy het versoec des synodi geerne wilde nacomen doch onder protestatie, dat hij sulcx soude doen niet omdat hy eenichsins aen de waerheyt derselver schriften twyfelde, maer om den synodo daerin te gelieven; gelijc ooc D. D. Trelcatius tselve antwoort heeft gegeven midts daerby voegende, dat hy fijne aenmerckingen (so daer eenige souden mogen sijn) door den Walschen synodum soude ter handen doen coomen; dat ooc D. D. Arminius heeft geantwoort, dat hy die voorschreeven schriften al hadde doorsocht ende verder deselve noch wilde ondersoecken, ende aengaende het overleeveren sijner aenmerckingen (indien hij eenige hadde) dat hy tot syner tijt daerop sal letten ende daerin doen als de gelegentheyt. alsdan soude toelaten; dat ooc D. Petrus Bertius, regens, versocht hebbende extract van de resolutie des synodi, belooft heeft hemselven daernae te draegen; ende dat D. Daniël Colonius, regens [regent van het Fransch college en Waalsch predikant], heeft geantwoort, sich

Sluiten