Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licker ende seeckerder alle differenten over de leere in deselve nationale synode affgehandelt te mogen worden, is daerop by de classen verclaert, dat sulcx seer dienstich ende noodich sal wesen. Ende de classis synodael [Doidrecht] heeft daerby verclaert diesaengaende geschreven te hebben aen de Ed. M. heeren Staten, met versouck dat haer Ed. Mo. gelieve de voorsz. overgesondene bedenckingen mede te geven harer Ed. Mo. gecommitteerde op desen synodum, dewelcke oock verclaerden, dat men na de voorsz. brieven gesocht hadde, maer dat men se nijet hadde connen vinden. Soo heeft de sinodus de E. E. heeren commissarissen gebeden te gelieven aen te houden, dat nae deselve noch eens met neersticheyt soude mogen gesocht worden. Ende alsoo voorts int voorsz. gravamen voorgestelt wort, dat alle ende ygelick predicanten vermaent mogen werden hare voors. bedenckingen, die se souden mogen hebben, in desen synodum te willen inbringen ten eynde voornoemt, soo hebben daerop verscheydene classen verclaert, dat in hare classen sulcke vermaninge gedaen was ende dat onder haer nyemant en was gevonden geweest, die eenige bedenckingen tegen ofte over de voors. formulieren en hadden, niet alleen wat aengaet de substantie der leerstucken maer oock de manieren van spreecken, met dewelcke deselve voorgestelt ende verclaert worden, die eenige noodige veranderinge souden vereysschen. Omgevraecht zynde, off yemant in dese synode eenige soodanige bedenckingen souden mogen hebben, is eendrachtelick verclaert by alle die tegenwoordich waren, dat syluyden nyet en hadden tegen deselve leere, wat de substantie der leerstuckfen] aengaet, maar sommige verclaerden wel eenig bedenckens te hebben tegens sommige manieren van spreken, met dewelcke de leerstucken wtgedruct worden, die bequamelicker souden connen gestelt worden, om aenstoot ende misduydinge voor te comen, hoedanige voorgestelt wierden by die van der Gouda. Ende alsoo

Sluiten