Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verscheyden dassen soodanige vermaninge ende omvraging niet en is gedaen ende veele kerckendienaren nyet en hebben willen seynden ofte deputeren tot den synodum noch selve comen, is goetgevonden daertoe te arbeyden, dat deselve bedenckingen, soo sy eenige soude mogen hebben, desen synode mogen toegesonden worden. Ende tot dien eynde zyn de E. E. heeren commissarissen voors. van den synode seer gedienstelick gebeden ende versocht te gelieven van derselve wegen by de Ed. Mo. heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant aen te houden, dat metten allereersten door missiven van hare Ed. M. souden mogen belast worden alle de kerckendienaren, die hare verclaringe over dit stuck noch nyet en hebben gedaen, dat binnen een seeckeren corten tyt, by hare Ed. Mo. te stellen, alle hare bedenckingen, die sy souden mogen hebben tegen ofte over de Confessie ende Catechismum deser kercken, soo de substantie der leerstucken voornamelick als oock de manieren van spreecken aengaende, schriftelick aen den tegen woordigen synodum willen overseynden met korte deductie van de redenen, waeromme zy zoudon meynen, dat in de voors. formulieren eenige veranderinge ofte naerder verclaring soude nodich ofte dienstich wesen, mitsghaders oock ronde ende oprechte verclaringe schriftelick over te seynden over de artyckelen ende tegenartyckelen, die in de conferentien van Delft in den jare 16 ende 13 voorgehouden syn. opdat alsoo des te beter de staet des geschils in dese kercken geformeert ende bequaemlick tot den synodum nationalem gebrocht mogen werden. Tot dien eynde soude moeten geschreven worden aen de classis van Delft ende aen de vergaderinge van de Remonstranten des classis van Leyden, van der Gouda, van Rotterdam, van den Briel ende van Woerden. Aen de drie predicanten in den classe van Bueren, die haer hierover noch nyet en hebben verclaert, sal van de synode worden geschreven. Ende sullen sich verclaren de voors.: 1. off sy eenige

Sluiten