Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende vergaderingen, in de requeste gespecificeert, hebben geschreven ten versochten eynde; doch wat aengaet de bedenckingen, voor desen aen hare Ed. Mo. overgesonden, dat den heere avocaet van tlant, die de voors. bedenckingen in syn bewaringe hadde, daarnae gevraecht zynde, geantwoort hadde, alsoo hy sieck geweest ende ettelicke mael syn comptoir verandert was, dat sy verleyt waren, dat by soovere yemant van de syne by hem mochte comen, dat hy ten naestenby aenwysinge meende te connen doen-, waer sy te vinden souden syn. Waerbij dc saecke voor die tyt gebleven is. Ende de sijnodus de E. E. heeren commissarissen ten hoochsten bedanckt hebbende, heeft haer E. E. op een nieuw gebeden de naesoeckinge deivoornoemde bedenckingen te willen urgeren".

Toch verkreeg reeds de Delftsche synode van 1618 nieuwe bedenkingen der Remonstranten tegen de belijdenisschriften.

„XVI. Syn gelesen dese navolgende schriften: verclaringe Caspari Capracii, predikant te Pernisse; de missive Johannes de Vries, predikant op de Stadt onder den Bryel; een seecker schrift der Remonstranten, gestelt in hare vergaderinge tot Leyden den 22 October 1618 ende geteekent Johannes Schoten [predikant te Hazerswoude] preses, Bernardus Dwingeloo [predikant te Berkel] scriba; oock andere missiven der Remonstranten van Rotterdam, Gouda ende Woerden, geschreven int particulier aen de E. E. heeren commissarissen ende bj- hare E. E. de synodale vergadering gecommuniceert; item een verclaringe Francisci Lansbergii [predikant te Rotterdam] nopende de vyff poincten, Catechismum ende Confessie, mitsgaders de conferentie van Delft, de bedenckingen Theodori Herberts [predikant te Gouda], tot welcke Witsius [Daniël Witsius. predikant te Schoonhoven] hem oock refereerde; verder de bedenckingen Samuelis Lansbergii [Samuël Francisci Lansbergen, nevens zijn vader predikant te Rotterdam]

Sluiten