Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IX.

De geloofsbelijdenis ten tyde der Republiek.

§14. De zuid-hollandsche synoden van 1619 en '20, en de remonstranten en hun leiders.

De aangevallen leer der Gereformeerde kerken van Nederland had dan nu in de nationale synode van Dordrecht 1618 en '19 gezegevierd. Veel meer dan in den Heidelbergschen catechismus was zij bestreden in de Nederlandsche belijdenis des geloofs. De plechtige revisie der confessie, ziedaar heur handhaving. Daarenboven was door de synode aangaande eenige punten der confessie een derde symbool, de Dordtsche leerregels, opgesteld. Principieel en theoretisch had de generale synode kerkleer en confessie gehandhaafd. Practisch moesten de provinciale synoden haar nu gaan handhaven door kerkzuivering, reformatie der kerk.

In den voorzomer van 1619 kwamen in alle gewesten de classes bijeen '). Aan alle aanwezige predikanten werd

1) Prof. dr. J. Reitsina, Ges. v. d. Hervorming en de Herv. Kerk d. Ned., 2de uiig., Gron. 1899, bU. 240. «Over liet algemeen werd in alle gewesten deze regel gevolgd: de deputaten der provinciale synoden riepen de classes bijeen, waar aan alle aanwezigen" enz. Ik vrees dat dit inin juist is. Had

Sluiten