Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring ontbood alle Remonstrantsche predikanten, aan ieder nevens de m ssive een exemplaar der canones zendende.

De geciteerden verschenen niet gelijktijdig. Aan allen werd steeds de vraag gedaan, of zij de canones synodi nationalis wilden onderteekenen en zich daarnaar in het leeren conformeeren Enkelen onderschreven. Anderen teekenden een schuldbekentenis bovendien. De meesten weigerden, en werden uit den dienst ontslagen. De voorloopige schorsing van anderen, door de deputaten der synode vroeger uitgesproken, werd nu door de vergadering bevestigd. Sommigen compareerden niet, en werden bij verstek veroordeeld. Niet minder dan drie-en-zestig Arminiaansche predikanten heeft de Leidsche synode afgezet !).

Staat en kerk gingen nog samen. Een afschrift der acte van stilstand was door de Staten van Holland tijdig aan de synode toegezonden. „De acte van hare Ho. Mo". Zij

1) Prof. N. C. Kist, Archief vr. kerk. ges., inz. v. Ned., VII (1836) geeft blz. 97—99 een lijst van 58 „Namen der Remonstrantsche Predikanten, voor de Synode te Leiden verschenen". Verreweg de meeste geciteerden zijn dus werkelijk gecompareerd. — Acla et scripta synodalia Dordracena ministrorum Remonstrantiuin, Herder- wiici 1620. Praefatio ad lectorem christianum, p. 5, aangaande de Remonstranten voor de Dordtsche synode en hun geestverwanten: »Non multo post, Remonstrantes citati aut silere iubentur veluti muti canes, aut exire patria cuin uxoribus liberisque. Caeteri ferme ducenti ad eomin exemplum aeterno exilio mulctantur aut prodigiososilentio in libera patria adstringuntur". Deze globale schatting voor het gansche 'and, om medelijden te wekken eer overdreven hoog dan te laap geraamd, overgenomen door Brandt e. a., is de traditioneele geworden. Reitsma b. v., hlz. 241: »ln het geheel verloren... ruim tweehonderd... hun ambt". Ken Contra remonstrantsche schatting ware vermoedelijk anders uitgevallen. — Natuurlijk zijn ook alle onrechtzinnige kerkeraden algezet. Benevens een aantal rectoren en schoolmeesters.

Achter de aoten der synode van Woerden 1635 komt voor een Register van de schriften, toebehorende den Synodo van Zuyt-Hollandt, ende bij de gedeputeerde gevonden in de synodale kiste tot Delll', Anno 1600 vijOendertich. Het telt '20 Fasciculi. Fasciculus 6 tot 13 bevat de acten der gedeputeerden tegen de Remonstrantsche predikanten in verschillende classes. I)r. W. P. C. Knuttel, Acta der particuliere synoden van Zuid-Rolland 1621-1700, Tweede deel 1634-1645, 'sGrav. 1909, hlz. 74—77.

Sluiten