Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Copie van de onderteijckeninge van de Confessie ende Cathechismus, sooals deselve bij de rectoren ende schoolmeesters volgens de resolutie des sijnodi nationalis gedaen sal moeten worden.

Copie van de sententie, wtgesproocken bij den Suijdthollantscben sijnodum, gehouden binnen Leijden anno 1619 in de maende Julio ende Augusto, tegen degene die geweijgert hebben de resolutie des synodi nationalis aen te nemen".

Welk een zegel was de Leidsche synode van 1619 op de nationale Dordtsche synode.

Een ontwikkeld persoon die Roomsch is. Ziedaar een pijnlijk raadsel. Een ontwikkelde die Roomsch wordt. Nóg pijnlijker raadsel. Door de zuigkracht der beginselen levert de geschiedenis der oude Remonstranten ook daarvan proeven.

Een man van ongemeenen aanleg was voorzeker de onderregent, later regent van het staten-collegie te Leiden en hoogleeraar in de redekunde Petrus Bertius. Zijn lijkof lofrede op Arminius verbond hem voor goed aan diens partij. Zijn geschriften scheidden hem al meer van de Gereformeerde kerk en leidden hem zachtkens naar Rome. Profeteerde zijn werk „Over den afval der heiligen" den toekomstigen apostaat? ').

Ende indien ... de kerckenraet... zouden mogen ... van ons vereyschen onse naeder gevoelen ende verclaringhe „over eenighe artijckelen van de voorsz. Confessie, Cathechismus ende sijnodale verclaringe", zoo beloven wij enz. Ook deze inlassching is niet wezenlijk. Was zij geoorloofd ? Vgl. later § 20.

1) Oratio de vita et obitu Jac. Arminii, afgedrukt vóór Arminii Disputt. Lugd. Bat. 1610, in het Ned. reeds Leid. 1609. Disputatio geinina. altera Petri Bertii de haeresi Pelagii et Caelestii: altera Jacobi Arminii de libero hominis arbitrio ejusque viribus I609, Ned. vertal.'sGrav. 1009 Hymenaetis detertor, seu de sanctorum perseverantia et apostasia libri duo, Lugd. B. 1610, Holl. vertal. 1613. Volgens den theoloog-koning Jacobus 1 van Engeland maakte reeds de titel den schrijver den brandstapel waardig. Herdrukt Frankfort 1612. Bij de Leidsche uitgaat van 1615 zijn gevoegd Hyperaspistes ad D. L. Crocium, theologum Bremensem; et Theses de perseverantia

Sluiten