Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

catechismus aan zijn zwager Isaacus Diamantius predikant te Breda te hebben ontraden. In een Walaeus betreffende missive aan de Groot, werpt hij Lutherschen en Gereformeerden voor de voeten, dat zij op Luther en de Augsburgsche confessie, op de Nederlandsche belijdenis of Heidelbergschen catechismus roemen. Luther zelf evenwel en andere vrome leeraren beriepen zich van de kerken op het bewijs der Schriftuur, en van den paus op het oordeel van den magistraat '). Toen de Groot zijn boek „Van de voldoening tegen Faustus Socinus" uitgaf, en dit werk door Herman n Ravensperger professor te Groningen heftig werd aangevallen, gaf Yossius een verdedigingsgeschrift in 't licht. Nog publiceerde laatstgenoemde in 1618 een Historie der Pelagianerij '*).

Ook Yossius verscheen na tegenstribbelen voor de Leidsche synode. Zijn verantwoording was één en al dubbelzinnigheid. Zijn gedrag eveneens. De broederen voldeed hij niet. Als een tweede Bertius, gebruikte hij het avondmaal den eenen dag met de Contraremonstranten, den anderen dag met de Remonstranten. Mede over zijn geschriften waren de kerken ongerust.

Zijn onderwijs was even dubbelhartig geweest.

„Op tgene van sijn twyfifelachtige maniere van leere hem voorgehouden wiert, daerdoor hij de jongeluijden als op een glat ijs settede, alsoo dat sij claechden van hem niet te connen verstaen, wat hij van sulcke [Remon-

1) Deze schijnbaar rake, vrij dwaze opmerking der Remonstranten duikt telkens op. Kon Luther in den beginne zioh reeds beroepen op een confessie die nog ontstaan inoest 1 Kon een later geslacht de leergeschilleu behandelen, zonder het Luthersch leerbegrip aan de Augsburgsche, het Gereformeerde leerstelsel aan de Nederlandsche geloofsbelijdenis te ontleenen ?

2) Hugo de Groot, Apologia pro catholica fide de satifactione J C. ad versus Faustum Socinum. H. Ravensperger, Judicium, 1017. W. J. A. Jonckbloet, Gedenkboek der hoogeschool te Groningen, Gron. 18114; achterin Levensschetsen der Groninger hoogleeraren, door Mr. W. B. 8. Boetes; blz. 8, lierman» Ravensperger. G. J. Vossii Historiae de controversiis, quas Pelagius ejusque reliquiae moverunt, libri septem, Lugd. Bat. 1618.

Sluiten