Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, buiten die vergaderingen met geleerde mannen te confereeren. 3. Dat zij om eenige bijzondere bedenking tegen de leer, welke zij niet terstond konden laten vallen, zij zich zeiven wel willen houden ipso facto | door de daad zelve] gesuspendeerd. Maar zich niet verbonden achten, anderen te helpen dadelijk suspendeeren.

„De [synodale] vergadering, dese opening gehoortende behoorlyc overwogen hebbende, oordeelt in regard van het gravamen, dat men sonder eenige verclaring, exeptien ofte bedingen de acte van onderteickening simpelijc sal onderschryven, so alse leidt, overmits dat niet alleen de Canones selfs raaer ooc de acte van onderteickening by den synodum nat. is gestelt ende het niet en staet int vermogen eenis classis, ja particulieren synodi, daerin te dispenseren.

Aengaende de broeders, die niet dan onder eenige bedingen ofte eygen verclaring die onderschreven hebben, of sy schoon by d'onderteickening niet en syn schriftelijc gestelt ende uitgedruct, verclaert de synodus, dat sodanige teickening niet alleen voor nul ende van geender waerde sal worden gehouden, maer oordeelt ooc qualijc van haer gedaen te syn, ende sullen hierover door de gedeputeerde des synodi (tsamen gevoegt metten gedeputeerden des classis van Dordrecht) werden vermaent ende, so het doenlyc is, haer beter onderrechten, dat se van sodanige verclaringen, bedingen ende exeptien desisteren ende deselvige varen laten, ende ingeval sy daervan niet en willen desisteren, dat men kerckelyc tegen haer sal procederen".

Eenige zittingen later kwam het Dordtsche onderteekenings-formulier andermaal in de Goudsche synode ter sprake.

Vóór de Dordtsche synode van 1618 en'19 hadden alle predikanten bij indiensttreding of ook bij verandering van standplaats reeds confessie en catechismus onderteekend.

Sluiten