Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende gesonde autheuren om tselfde in de vreese des Heeren voorspoedelijck uyt te voeren".

Een ander formulier ontstond in de synode van Gorkum 1622 (art. 21). Het vierde gravamen luidde:

„Off het niet dienstigh ende nodigh en sij te concipieien een seecker formulier voor soodanige die preparatorie geexamineert sijnde, maght ontfangen om te moogen prediken voor het volck, door t' welcke sij met onderteeckeninge sullen verclaren dat sij die leere, begiepen in Confessie, Catechismo ende Canonibus Synodi, den Woorde Godts houden in alles conform; belovende dat sij de gemeente niet sullen voordragen twelck daer tegen

soude moogen strijden".

Dit voorbereidende examen is niet te verwarren met het volledige of peremptoir examen. De synode ontwierp het proponents-formulier, dat lang dienst zou doen.

„Wat belangt het stellen van een formulier voor sodanige, die" preparatorie sijn geexamineert, om door onderteyckeninge desselve te verclaren, dat se de leere begrepen in confessione, catechismo et canonibus Synodi Nationalis den Woorden Gods bekennen conform te zijn, oordeelt het Synodus dat sulx niet ondienstich kan wesen ende sal daertoe gebruickt worden tselve formulier, twelck de predicanten ondertoyckenen, alleenlick mutatis mutandis [met wijziging van wat wijziging behoeft] in deser voege:

Wij ondergeschreven, Proponenten, toegelaten tot de openbare predicatien voor degemeynten, verclaren oprechtelick in goeder conscientien voor den Heere met dese onse onderteyckeninge, dat wij van herten gevoelen ende geloven, dat alle articulen ende stucken der leere, in dese Confessie ende Catechismo der Nederlantsche Gereformeerde kercken begrepen, mitsgaders de verclaringe over eenige pointen der voorschreven leere in de Nationale Synodo anni 1619 tot Dordrecht gestelt, in alles met Godes Woort overeencomen ende datt wij alle dwalingen

Sluiten