Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daerte^ns strijdende, ende naemelick die in de voorsz Synodo gecondemneert zijn, verwerpen, beloven derhalven dat wij tegens deselve leere noch opentlick, noch int bijsonder, noch directelick, noch indirectelick yets sullen leeren ofte voorstellen. Ende indien hetselve soude mogen gebeuren, dat wij naer desen eenich bedencken ofte gevoelen tegens de voorsz. leere, ofte eenich point derzeile soude[n] mogen crijgen, dat wij hetselven noch opentlick, noch heymehck sullen leeren ofte drijven, maer desen Classi, onder denwelcken wij preparatorie zijn geexamineert, volcomelick openbaren, ende ons in desen allen

onSerweSn" °enSUre ^ »

Reeds de volgende vergadering hield de hand aan dit besluit. De synode van den Briel 1623 (art. 16) bepaalde: „Alsoo in de voorgaende Synode ordre gestelt was op de pioponenten ende seker formulier beraemt, twelck sij souten gehouden sijn te onderteyckenen, als sij praeparatorie geexamineert waren, verstaet dese Synodus tot overvloedige cautie, dat in Testimoniis praeparatorii examinis expresselyck mentie van soodanige onderteyckeninge sal gemaeckt werden, ende dat alle jaer de namen der aengenomene proponenten in Synodo sullen aengeteyckent werden".

de'vijatd ")adagen Van D°rdt bl6ef het Rem°n«trantisme

3) Zoo leert ons zelfs de geschiedenis van een standbeeld Om ziin

... Rome, r bU ZXflf

S'r "• '57»"

1572 door de Spanjaarden met musketten beschoten en in het water

es tsrs'rrrr^::r

strijd niet weinig betrokken geworden Teeen het ™ m,I"aanschen

...... P™,.„P

Sluiten