Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den Synodo - over geen sake meer becommert sijnde, dan dat de suyverheyt der leere ende goede ordre der kercken eendrachtich bij allen dienaren des Godlijcken Woorts van de respective Classen, resorterende onder desen Synodo, vast ende onverbrekelijck soude[n] mogen onderhouden worden — met eenpaerlijcke stemmen dei respective Classen, goet gevonden ende geresolveert, gelijck deselve goet vinden ende resolveien mits desen, dat alle de predicanten resorterende onder desen E. Synodum, die tegenwoordich in dienst sijn, ofte na desen in dienst sullen comen, haer rondelijck ende sinceerlijck sullen verclaren, ende heylichlijck in oprechter conscientie als voor den Heere beloven, dat sij ende een yder van haer den inhout van den Articul deses E. Synodi over het 2 gravamen, recht hier voor gtstelt ende geresolveert, niet alleen in de regerwge harer kercken sullen ende willen practiseren, macr dat sy oock denselfden Articul ende het inhouden van dien conform houden wet den Woorde Godes ende geensins daermede te strijden ende dien volgens in conscientie verstaen ende overtuycht sijn, hoochnodich te wesen, dat denselfden Articul lot conservatie van de suijverheyt der leere ende eendrachticheyt der kercken alomme m de kercken onder desen Synodum gehoorich gepractiseert worde".

Hoe ernstig een en ander gemeend is, leert ook het

slot van het artikel.

De synode gelast en authoriseert haar gedeputeerden, alom dé classen te convoceeren, in haar te compareeren, en van ieder predikant de voornoemde verklaring sinceerlijk

af te eischen. En indien de een of ander „in dese heylige Christelijcke ende tot de gemeyne ruste hoochnoodige verclaringe" zich zou weigerig stellen, zullen de gedeputeerden zich eenigen uit de twee naastgezeten classen bijvoegen, en hem in de classicale vergadering met alle middelen van inductie tot afstand van zijn weigeiing

Sluiten