Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook Noord Holland en Utrecht verplichtten de predikanten tot onderschrijving ').

De acte van '27, een naklank van het formulier van lOi», luidt van woord tot woord:

„Wij ondergeschreven, dienaren des Godlijcken Woorts resorterende onder de Classis van N., beloven mitsdesen dat wij in alle manieren sullen hanthouden de Canones Synodi Nationalis Anno 1619 tot Dordrecht gearresteert ende ons noyt sullen inlaten omme met yemant int par-

J>S'n0?e van Delft 1628> art. 19. „Over den35en Artic. - handelende van de acte van naerder verbinte.iisse - den respective Classen gevraeght sijnde, oir deselve allomme in de respective Classen in 't werck gestelUs en e gepractiseert, heeft men vernomen, dat geen Classen in gebrecke en sijn gebleven, uytgenomen dat de broederen van Leyden ende Bueren ve.haelt hebben, datter in hare Classen noch een off twee sijn diewelcke

de vo0r8, acl iet en hebben geteekent> nochtansdaei4'd^kee

h«l 8U'fS .son^er swaricheyd sijn voortgang sal hebben, daerbij oock belovende dat het eersdaeghs sal voltrocken werden ; bij welcke occasie e broeders, die tot onderhoudinge van de correspondentie gedeputeert waren, om op den Synodum Noord-Hollandicam te verschijnen gerehitee.t hebben, dat van dien Synodo de voors*. acte voor goet gerent ende ae,"

verclTen "da^si'iT d' DePU'ati Sy"0di N°°rd"Holla"lliae WÜde's ^bben erctaert, dat sij anders niet en weten dan dat die voorsz acte van H»

respective Classen, onder haren Synodo gehoorende, geteekent ende geen

swancheyd daerover in enige Classibus gevallen is. D. Deputatus Svnodi

U trajectensis, Andreas Swavius, heelt oock verhaelt dat de voorsz' acte

onde, haer is aengenomen, >t welck oock blijckt uyt het rapport D. Cornelii

gedeputeert was '" ïn°dU'n ^ °nderhoudin8e "e correspondentie

vaXelY^ Leiden T' art:.2°' "S°0Vee' de ondertevkeninghe

van [de] acte van naerder verbintenisse, dewelcke bij eennige int Classis van Leyden ende van Bueren niet en was gedaen, volgens den 19 Art i« geopent dot deselve onderteykeninghe haer volcommen elleckt nu had'de ende van een yegehjck was gedaen".

va"°artfkeiges7d t Remo."slrants«he ƒ"st zich verhief, leert de aanhef van artikel 37 der synode van Dordrecht 1627. „Op het 3 gravamen

daermede gevraecht wordt hoe haer een Classis voortaen sal hebben te'

dragen, als de Remonstrantsche magistraet, die noyt tot het gehoor van

Godes H. Woort comen, versoucken dat hare publijcke predicanten die

n leere ende leven onstrallelijcken syn, mochten verplaetst ende and.e

tot haer contentement daerin gestelt werden, verstaet de Synodus dat

deselve [swancheyt]... by de Classe sal overwogen worden" enz

Sluiten