Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do synode wenschte op alle manieren, door stadspredikanten bij hun magistraten, door de correspondenten bij hun respective Staten en alzoo bij de Algemeene Staten, „in het doleren over de stouticheyt van de Arminiaensch gesinde" te continueeren. Ds. Johannes Cloppenburgius had, om die „consulten" of raadgevingen betreffende consciëntiegevallen, voor de achtbare heeren van Amsterdam de wijk moeten nemen naar Leiden. De correspondent naar Noord-Holland zou aan de Noord-Hollandsche synode recommandeeren, „dat op de restitutie D. Cloppenburgii mach worden gelet". Aan geestverwanten getrouw ').

Hoe zorgvol voor de Gereformeerde kerken van Nederland het jaar 1630 verliep, herinnere zich de lezer uit de bespreking van Noord-Holland Zelfs het buitenland deelde in Neerlands zorg.

ol' teil nadeele van de Hervormde leer, of ten voordeele van de vijanden dier leer". Maar Amsterdams burgemeesters veroordeelden deze antwoorden bij publicatie, vergden een nieuwen eed, en ontschutterden de bezwaarden. W. Bilderdijk, t.a. p.

Welke onlusten uit de weigering van den schutterseed in 1629 ontstonden, leert een achttal boekjes. Copie van de remonstrantie die by abuys van versclieyde persoonen genaeint werdt deductie benell'. requeste der medeborgheren van Amstelredamme .... door Carel I.eenaertsen,

Haerl. 1629. Sententien uytgesproken ende gepronuncieert ter huyse

deser stede Amstelredam over Dr. Carel Lenards, P. van Goetthem ende Alb. Ilarm. Dingstee, enz., Leyd. 1629. Copie vande requeste, confessie ende sententie van Jan Willemson Bogaert, oud-schepen der stad Amst., Haerl. 1029. Verantwoording)! van J. VV. Bogaert, oudt schepen der stede Amst. leghen eenighe opgheraepte leughenen ende calumnien enz , Haerl. 1029. Eerdicht op het vertrek van J. Willeinsen Bogaert, oud-schepen van Amst., Haerl. 1629. Op 't laster-dicht tegen J. Willemsen Bogaert, oud-schepen van Amst., Haerl. 1629. Samuel Ampzings eerverdediginge syns persoons ende ampts tegens verscheyde onbekende Amst. pasquildichters.... die hem het Eerdicht op het vertrek van Bogaert.... toedichten, Haerl. 1629. Nootwendich en levendich verhael van het ghene tot Amstelredam by de inghesetene schutters.... is gepasseert tot verdediginglie der onschuldighe ende onderrechtinghe der misleyde, 1629.

1) Tie IX § 7, betreffende Noord-Holland.

Sluiten