Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij bespreken geen nulliteiten. Rechtzinnige Gereformeerden buiten onze grenzen namen met bekommering kennis van het herlevende Remonstrantisme, en ontraadden alle moderatie. De acta der synode van Schoonhoven 1630 (art. 54) bewijzen internationale geloofseenheid.

„Op den brieff van die kercken van Switserlandt ende Geneven ') in die vergaderinghe voorgelesen, vervatende haere •sorghe over die Gereformeerde kercken in die Verenichde Nederlandtsche provinciën, dat die leere in Synodo Nationali van Dordrecht geconfirmeert in deselve ongeschendt mach werden bewaert tegen die incruypende Remonstranten ende haere dwalinghe, over welcke alle moderatie met d' selve bij Haere E. pernicieus geoordeelt wordt, gelijck breder te sien is in den brieff van dewelcke alle Classen copye is vergunt. Is geresolveert haere E. te bedancken voor haere grote sorghe, die sij voor die kercken deser landen draegen, ende dat die gedeputeerden van die Synoden van Suydt ende NoortHollandt sulx haere Ed. sullen aenscrijven ende bekendt maecken".

Hoeveel te meer leefde ons eigen land mee met het aangevallen Noord-Holland, straks ook met het beproefde Zuid-Holland.

Zeelands kerken waren van wege Zuid-Holland aangezocht, ook hunnerzijds een provinciale synode te formeeren. Want de nationale synode kon niet gehouden

1) Een afschrift van den blief staat in de Acta der Z-Hollandsche synode van 1630, in het bezit van tiet Prov. Kerkbestuur van l'treclit. De Latijnsche tekst is gedrukt bij Aitzema, Saken van staet en oorlogli, I 1023, en in Hollandsche vertaling uitgegeven als „Missive van de leeraers ende professoren der Ghereformeerde kercken, aeademien, ende' hooghe schooien der vier steden.... Zurich, Bern, Basel ende Schafhuysen: Mitsgaders bij die van Geneven, gheschreven aen de.... professoren der h. theologie tot Leyden. Waer in deselve over de nieuwe proceduren van de Remonstrantse factie, haer inet grote droefheydt beclaghen etc.", Ghedruckt 1030,

Sluiten