is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to predicken, huysen tot dienst van hare Secte [te] tim" meren, ende met groote menichte in deselve hare opentlijcke vergaderinghen op ghesette tijden te houden, ende dit alles tot groote droeffenisse ende onruste der goeder Ghemeente, tot nadeel, smaet ende verachtinghe deiware Ghereformeerde Religie, welcker luyster, respect ende prerogative hierdoor ten grooten deel ghegheven wort aen soodanighe verboden conventiculen, die ghelijck se van alle de publijcke kercken deser landen ghehouden worden voor een Secte, alsoo van de Hooghe Overheyt voor een schadelicke factie verelaert sijn, ende hier over meer-maels aen de Groot-moghende Heeren van Hollandt is ghedoleert [geklaagd], wordt ghevraeght, of het niet hooghnoodich en is, dat soodanighe doleantie met meerder ernst hervatet, ende in acht ghenomen werde de ghetrouwe aenmaninghe van de kercke in Zeelant, ende den goeden voortganck des Synodi van Overijssel, aen de gedeputeerde van alle de Synoden der respective provinciën door die van Zeelandt ghedaen, ende dat voorts op bequame middelen ghedacht werde, om sulcx voor te comen ende daervan bevrijdt te worden".

De vergadering deputeerde twee predikanten, om met de gedeputeerden van andere synoden!), „dewelcke tot denselven eynde gedeputeert ende alhier gearriveert sijn", deze zaak te behandelen. Gemeenschappelijk vervaardigde

1) In de synode van Schiedam Ki31 (art. 19) zou de gedeputeerde naar Overijssel over drie aldaar gevallen belangrijke besluiten rapport uitbrengen. Het derde bewijst, dat ook buiten Holland de gedachte was opgerezen, om tegen de Aiminiaansche factie de deputaten van alle provinciën te doen bijeenkomen.

,,3°. Tot weringe van de Arminiaensche vergaderinge is goet gevonden, dat alle de provinciën daerinne mochten elcander die handt bieden en dat alle de provinciën 't hare daertoe gaeme praesenteerden te contribueren en dat niet quaet ware, de sake wel gepraepareert zijnde in de respective provinciën bij Haer Eed. Mog., dan als D. Deputati der provinciën mochten bijeencomen, [zij] verschreven werden om in deselvige tot weringe van de seer schadelicke factie soveel te doen als immers mogelick zoude zijn".