Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men een ernstige remonstrantie aan de Hollandsche Staten, die in de synode gelezen en goedgekeurd werd. En een dergelijke remonstrantie, om bij de Algemeene Staten in te dienen. Beiden zijn gedrukt.

Weinige dagen later volgde de teleurstellende uitslag, althans wat Holland betrof. De beide synodale afgevaardigden rapporteerden (art. 58), „dat sij ... door 't haestich scheyden van Haere Ed. Gr. Mog. gheen finale resolutie en hadden connen becomen". De synode verordende, dat haar gedeputeerden met de anderen zoodra mogelijk bij de Hollandsche Staten „om die voorsz. resolutien serieuselijcken aenhouden" zouden.

Kort daarop (art. 63) rapporteerden de gedeputeerden, dat de gedeputeerden der synoden van de Geünieerde Provinciën, bemerkende dat de Staten van Holland over het verzoek nog niet geresolveerd hadden, in aller naam den tegenwoordigen stand der kerken in het generaal hadden geremonstreerd.

Een en ander bewijst wel, dat het gansche land NoordHolland, Amsterdam, ds. Smout te hulp kwam ')•

Het vierde gravamen der synode van Schoonhoven 1630 (art. 34) slaat geheel op de zaak van den predikant Smout2).

1) In de synode van Schiedam 11131 (art. 30) deelden de beide gecommitteerden tot deze zaak mee, dat zij van de Hollandsche Staten met request hadden verzocht eenig voorschrijven aan de Staten Generaal. Dit request was „bij seker incident" teruggebleven. Naderhand hadden zij nog een ander request overgeleverd uit naam van de geineene provinciën, inaar tot nog toe geen apostil [kantteekening] gekregen. Eenige weken later kwam men op de zaak terug (art. 59. Lees aldaar, in plaats van art. 31, art. 30).

Een klaar bewijs van „de grote stouticheyt" der Remonstranten is de brief, dien zij aan de synode van Schiedam toezonden. De vergadering ging hem als lasterschrift voorbij. Hij verscheen terstond in druk als Send-brief der Remonstrantsche leeraren aen de E. Synodo tot Schiedam. In Julio 1631. Ghedruckt 1631. Als auteur wordt opgegeven

J. Wtenbogaert.

'2) „Niet onwaarschijnlijk" heeft de Synode hier het oog op hetgeen

Sluiten