Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens oordeelt genoemde synode, „dal D Nyenrode cum suis een goede meyninghe gehadt heeft, om enen vasten voet van correspondentie te moghen verkrijgen, ende int difflculteren [zwarigheden maken, bedenkingen opperen] van den provisionelen voet van correspondenti hun lieden door die gedeputeerden ad caussam voorsz rvoorgeschreven]... dies niettegenstaende, nadien die geSïïSST- UUm caussam [tot «.zaak, « dale macht gecomen waeren, soo verstaet die Synodus, dat sijlieden haer hadden behoiren te onderwerpen, siet evenwel nóchtans niet dat fee weygeringhe Nyenredn cum suis van sulcken ghewichte sij, dat men daerom yemandt van sijnen dienst soude suspenderen, te meer dewijl dit gheschil tusschen die gedeputeerden voornoemt ende D Nyenrodium cum suis airede in Majo lestleden int vrientlijcK vergeleken ende met onderlinge hand-

ta Nazang Onderhandelen kreeg de vergadering gedaan, daf de vier predikanten zich verzoenden. Doch de magistraat wilde enkel van Alutarius en Rijswijck de suspensie opheffen. Niet ook van Nyenrode en Leeuwius.

Om beide laatsten te redden, weigerde de synode hierin genoegen te nemen. Krachtens synodaal besluit moesten dus ook Alutarius en Rijswijck tot nader order zich van den predikstoel onthouden.

Geliik de Dordtsche synode onder de nationale, zoo is de Schiedamsche onder onze particuliere synoden de eerste onder haars gelijken. Dordrecht JetjkenUe «Jpraal over het Remoilstrantisme in het algemeen, fee

• i.r W„,k ili eisen kring ondubbelzinnig uitgedrukt. „Wij ge-

reimteit ' «J1 « woriien naar de geestoio kc

s ssxz s - *—

te zijn als de ltaad der Kerke" enz. ^

Sluiten