Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonen off professoren der H. Theologie, bij de Hooghe Overheyden te evoceren" [oproepen].

Ziedaar een gluiperige manier, om in twistzaken het recht der kerk op zelfregeering op te heffen, en de kerk onder den staat te brengen. Want kerkelijke personen zouden politieke „heeren" niet kunnen weerstaan. Het

gravamen vroeg,

„of niet noodich ware, dat aen hare Groot Moghende beleefdelijek wierde geremonstreert, dat door sulcke Moyenneurschappen de ghemeene saecke der kercke, bestaende in Kerckenraden, Classen ende Synoden, ghetracht wert te inverteren" [om te keeren].

Eere den mannen die op hun post stonden. Geen staatkundig-kerkelijke commissies nog wel door de overheid benoemd, om in de kerk het hoogste woord te hebben. Geen moyenneurschappen. Reeds de synode van Schoonhoven gaf aan Remonstrantsche machthebbers dit

kloek antwoord:

„Betreffende het gravamen selffs is van allen hoochnodich geoordeelt ende sal sulcke remonstrantie, als het gravamen voorslaet, aen Haere Ed. Gr. Mog. overgeleveit werden. Ende vermaent voorts die Synodus alle predikanten, dat se haer tot alsulcke moyenneurscappen sonder mede voorgaende kerckelijcke commissie niet en laeten gebruycken op peyne [straf] van censure, ende soo enighe dies niettegenstaende haer daertoe laeten gebruycken, soo werden alle kerckenraden ende Classen belast, om d' selffde niet te ontfangen. Die correspondenten oock gevraecht sijnde van haer ad vijs over dese eenparighe resolutie des Synodi, hebben d selve eendrachtelij ck toegestaen" ')•

1) Ypeij en Dermout II, Aant. blz. 2S0 v. stellen de zaak gansch onjuist voor. He Staten noemen zij gematigd, de maatregelen der „hervormde kerkelijken" [lees: der kerk] streng. Maar vooral, zij zien de nieuwe beteekenis van het woord moyenneur voorbij. He strijd van 1630 liep eigenlijk niet meer over moderatie jegens de Remonstranten. Maar

Sluiten