Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemandt sich in voeghen als voorschreven is teghens de goede ordere der kercken hemselven soude laeten invoeren, hetsij praedicant off proponent onder Suyd-Hollandt, dat deselve mits desen inhabil [onbekwaam] verclaert werdt tot den dienst, ende indien hij des vermaent sijnde, soude willen opiniatreren [zich halsstarrig verzetten, eigenzinnig op iets blijven staan], dat alsdan door wijdere kerklicke censuere vorders sal geprocedeert werden".

Onze grootste particuliere synode is die van Schiedam anno 1631. In haar midden werd het pleit tusschen de kerk en het Remonstrantisme beslecht. Drie lange maanden duurde de worsteling '). Ik weet niet wat meer te bewonderen, de onverstoorbare beleefdheid der kerkvergadering tegenover den Rotterdamschen magistraat die haar soms niet meer te woord wilde staan, öf de echt nationale volharding die van geen wijken wist.

Het gansche land streed mee. Soms scheidde de synode, om na eenige dagen haar zittingen te hervatten en een uit Rotterdam ingekomen antwoord te overwegen. Zoo hield men voeling met al de classen. Bij haar uiteengaan kon getuigd worden, dat de Schiedamsche synode het recht der kerk op zelfregeering niet uit handen had gegeven.

Reeds was Nyenrode aan Alkmaar toegewezen. Rijswijck en Alutarius vonden elders een standplaats. Leeuwius bleef tien jaar lang buiten dienst en tractement.

I) l)e data van begin en eind der synoden, en het aantal bladzijden hunner acta, doen ons door vergelijking met anderen de belangrijkheid der eynode van Schoonhoven en vooral van Schiedam kennen. Synode van Leiden 16-28 Juli 1629 blz. 287-324. Synode van Gorkum 20-30 Juli 1632 blz. 471—494. Synode van den Briel 27 Juni—7 Juli 1633 blz. 495-517. Daarentegen synode van Schoonhoven 10 Sept.—9 Oct. 1631) blz. 325—371. En vooral synode \au Schiedam 22 Juli—22 Oct. 1631 blz. 372— 470.

Sluiten