is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij goede bequame geleegentheyt het beste hierinno te doen. Daerbij wert elckeen vermaent, als dit stuck soude connen dienen, hetselve te recommanderen bij de respective magistraeten" ').

Yier gedeputeerden van den kerkeraad van Rotterdam kwamen de synode van Gorkum (art. 32) verzoeken om approbatie van het beroep van vijf predikanten, met correspondentie van den magistraat gedaan. Na onderzoek bleek dat strikt gevolgd was de orde, door de synode van Schiedam voorgeschreven. Zij had overwonnen, niet de stadsoverheid. Nominatie en electie waren gedaan onder beleid der synode. Ondanks de classis van Schieland die, uit de komst van één der vijf, onheilen en zwarigheden duchtte, approbeerde de synode het beroep.

Blijkens de acten der synode van den Briel 1633 (art. 39) hebben de classis van Leiden en de gedeputeerden der synode zich veel moeite gegeven om — volgens den last van het 4'ie [lees: 44*t«] artikel der synode van Gorkum 1632 — „voor te comen tot Wuubrugge alle indracht in het recht ende regeringe der kercke, onder 't pretext van het Jus Patronatus" [patronaatsrechtj, en voorgelezen een welbearbeide remonstrantie aan de Staten. Laatstgenoemden committeerden eenige steden, om met de heeren edelen en andere rechthebbenden dienaangaande te confereeren.

De synode committeerde nochtans de classis en de gedeputeerden, „om in de saecke te vigileeren ende wel toe te sien, dat, onder het pretext van het Jus Patronatus, de essentialia [hoofdzaak] van de beroepingen den kercken niet ontrocken en werden; maer de rechten ende regeringen van de kercken — ghefondeert in Godes Woort,

1) Desgelijks art. 13 der synode van den Uriel 1633.