Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Classe met advijs I) Deputatorum [van heeren deputaten] tegens sommige leden des kerckenraets, en tegens die twee, dewelcke haer tot den dienst onwettelijcken lieten gebruycken — door een contrary acte der Achtb. magistraten wierde als vernieticht".

Door middel van Staten en Stadhouder ontving de kerk „haer volkoomen recht" ').

Nevens overheden veroorzaakten hooge personen soms veel last. De hoogwelgeboren heer zijn Genade van Brederode als heer van Vianen en Ameide wilde geheel op eigen gezag buiten synoden om doordrijven, dat zijn zes predikanten „der stadt ende 's lands Vianen" zich van de classis Gorkum afscheidden, en een halve classis vormdem of zich bij de classis Buren voegden. Een staats-

1) Sommiere ontdeckinge vai: de voornaemste oorsaecke der twisten en oneenicheden, ontstaen binnen der Stede van der Goude, over en ontrent 't beroupen der Predicanten aldaer, 1638.

Ds. Carolus Everwijn Waalsch predikant van Gouda heeft in geschrifte de zijde van den magistraat gekozen, met handtasting beterschap beloofd doch daarna zijn Remonstrantsch gevoelen andermaal hatelijk gepubliceerd, werd door het Hof van Holland veroordeeld zijn smaadschrift in te trekken, is wellicht één dergenen welke schrijven, „dat predicanten blijvende in [het] Remonstrants gevoelen van de 5 Art. mogen geleden werden in de kerckcn, daer onder ons dit niet can standt grijpen, als dewelcke belooven geen Sijncretismum met de Remonstranten te sullen aengaen".

Bij het einde zijner langwijlige zaak is der synode van Gorkum 1652 (art. 53) gebleken, „dat oock de E. supradicta Synodus [de E. Synodus Gallo Belgica, de Walsche synode in Nederland anno 1649 in 's llertogenbosch vergaderd] de ernstige recommandatie nostrae Synodi per D. Deputatos ordinarios [van onze synode door middel van de gewone deputaten] gedaen [zich heeft laten welgevallen], omme conform de resolutie Synodi Nationalis [der nationale Synode], waeraen wij ende alle Gereformeerde kercken ons verbonden hebben in de suyverheyt van de Gereformeerde, ende doenmaels solemnelijck gearresteerde leere t' samentlijck te volherden, daerenboven, dat sij niet en wilden toelaten, dat imant onder haer den sijncretismum met de Remonstranten met uylgeven van schriften ofte andersints soude voorstaen ende bevorderen, gelijck de E. Synodus van Zuyt (foliant bericht was van een seecker Frans predicant geschiet te sijn, van denwelcken de E. France Synodus nu verclaert, dat hij onder haer niet en staef. Acta 111, 111—113, 1X9-193, '276 321 v.

Sluiten