Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taten nog vier andere leden af, om te Breda „hetgeene onkercklijcken is, kerclijck te maecken . Een onteerend visschen achter het net.

In de tweede helft van den tachtigjarigen oorlog voegde menige provincie aan het leger te velde één ot twee veldpredikers toe '). De particuliere synode van ZuidHolland wees jaarlijks de classis aan, welke twee piedi kanten tot den „legerdienst" had uit te noodigen. Voor hun ambtsvervulling was een „project" of instructie opgesteld. In de synode van Rotterdam 1641 (art. 80) werd

het aangevuld.

Ook door de predikanten der uitheemsche natiën zou het project worden gevolgd. Tot voorkoming van disorde onder de predikanten der Engelsche en Schotsche regimenten in het leger oordeelde de synode dienstig:

Eerst, ten aensien van personen, die airede in den legerdienst zijn, ende hare wettelicke beroepinge hebben, dat se door de Classes, daer se ordinaerlick resideren ), sullen werden gehouden tot het ondertekenen van de gewoonlicke nationale formulieren van eenigheyt, volgens het gebruyck onser kercken ende Classen.

Ten anderen, dat se hun sullen gedragen na de gebruyckelicke kerckenordre ende liturgie deser landen. ^

Ten derden, dat se met behoorlicke credentie in t leger sullen comen van die Classis, onder welcke sij woonachtigh zijn, met kennisse ende credentie van Hare Ed. H. M. ofte de Staten der respective provinciën.

1) v7or een veldprediker stelde het legerbestuur een wagen ter beschikking. De synoden van Utrecht 1642 (art. 4) en 1014 (art. 61) bepaalden: Een predikant mag buiten den wagen, d.en de wagenmeesters hem bezorgen, wel hebben een wagen voor zijn eigen bestelling, .naar geen wagen of paarden buiten zijn gerijf om «go profijt daarmede doen. Utreehtsch synodaal handboekje (zie later § 21), bl/.. 1 .

2) Hesidee ren, eertijds het kerkelijk woord voor domieilium hebben, wonen. Predikanten d.e in bun- standplaats niet woonachtig waren, heetten non residentes. Classes waakten tegen dat misbruik.

Sluiten