Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in seecker project van kerckelicke regieringe — genoeghsaem in de meeste poincten overeencomende met de regeringe der Gereformeerde kercken hier te lande — was verdragen ende tselve aen het Parlement van Engelant hadde gepresenteert met versoeck van derselver approbatie, 't. Welck bij desen E. Synodum met blijtschap is aengehoort in vertrouwen, dat gelijck intstuck der leere tusschen bare en onse kercken eenicheyd is geweest, alsoo oock int stuck van de regieringe der kercken door Godts genade gelijcformicheyd sal getroffen worden" ').

Opmerkelijk is de internationale band van de Gereformeerde christenen dier dagen. Doch geen onbestemd sentiment, één leer bond hen saam. Zelfs rijst deviaag, of op synodale tafels in Holland soms de Eransche kerkorde lag.

In de synode van Gouda 1640 (art. 55) wordt besloten kerkelijk te procedeeren tegen lichtvaardige lidmaten, „oock tot suspensie des nood zijnde van 't H. Avondmael, nae gelegentheyt eride eysch van saecken in conformiteyt van den 35 Art. synodi Gorinchemensis 1622, alsmede van de kerckelicke ordre der Gérelormeerder kercken van Vranckrijck, cap. 14, Artijckel 26, 27, 28".

Een ander voorbeeld. Kerk en school te Bremen in Duitschland dreigden met Sociniaansche dwalingen behept

1) lu het jaar I64i waren in tiet Kngelscli parlement Je Indepenilenten [Onafhankelijken] de toonaangevende partij geworden. Deze geestverwanten van Olivier Cromwell verboden liet gebruik van de liturgie der Engelsche staatskerk in bet door ben beheerschte gebied, en riepen een ieder op om die beroemde oorkonde te ondertoekenen, welke liet plechtig verbond en verbintenis „league and covenant" genoemd wordt. .League" is meer het verbond tusschen personen, tot verdediging of bestrijding eener zaak. Het kerkelijk woord ..covenant" de verbintenis, om zich naar zekere bepalingen of beginselen te gedragen. Van twee k waden het beste kiezende, verblijdde Zuid-Holland zich over de afschaffing van bet episcopale en de instelling van hel independentistische regeerstelsel.

Sluiten