Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zullen worden. De synode van Rotterdam 1641 (art. 23), „niet meer behertigende als de bewaringe der suyverheyt der leere ende de gemeenschap der Heyligen met de nabuerige kercken", schreef twee Latijnsche brieven aan de illustre school en kerk van Bremen, en aan den achtbaren magistraat aldaar.

Ziedaar practisch beoefende gemeenschap der heiligen. Ze gold de leer als fondament des geloofs. Kom daar nu eens om ! ')

Yan Socinianen gesproken. Uit Polen verdreven en uit Transsylvanië of Zevenburgen gekeerd, meenden Socinianen uit Rakow zich in deze provinciën neder te zetten „ende alsoo haer verdommelijcke ketteryen te verspreyden". De synode van Leiden 1639 (art. 48) nam echter haar maatregelen, zoo tegen personen als boeken.2) Geen wonder dat de synode van Woerden 1645 (art. 23) gaarne verstond, „dat d' Achtbare H. H. burgermeesteren te Rotterdam, naer voorgaende comunicatie met den kerckenraed, hebben gesupprimeert 100 exemplaren van seecker boeck Johannes Crellii in Nederlants overgesett" 3).

Ook bij het eindigen van den tachtigjarigen oorlog

1) Een derde voorbeeld van Gereformeerde internationaliteit levert Dr. Tli. Ischer, Die Gesandtseliaft der protestantischen Schweiz bei Cromwell und den Generaal-staaten der Niederlande tGF-2—'54, Bern 191'. Hoogst boeiend en leerzaam. Door de zending van Stokar den stadsschrijver van Schalïhausen trachten de Zwitsers een eind te maken aan den oorlog tusschen Engeland en Nederland, en keeren in hun land terug met de belofte van Engelsche en Hollandsche hulp tegen Roomsche aanslagen. Een zeer belangwekkende reis. Aankondiging door Dr. H. U. Meijboom in Ned. archief vr. kerkges., XIV (1917) 9:i v.

2) K. F. van Ommen Kloeke, De Socinianen en de Zuid-Hollandselie synode in 16.'i9; in Ned. archief voor kerkges, XI (1914) 241—256.

;{) Vermoedelijk is bedoeld J. Crellii beschrijvinghe van Godt en zijne eyghenschappen. In Hollant bij schepen vonnisse gedoemt... en met vyer verbrant Ao. 1642 in Jan. Getrouwelijck overgheset uyt latiju... Hakou, S. Sternatzki, z. j.

Sluiten