Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De strijd der geesten is een papierenoorlog. De synode van Dordrecht 1647 (art, 37) achtte het noodig, met ernst te letten op het drukken en uitgeven van allerlei fameuse, seditieuse, kettersche en schadelijke boeken. Inzonderheid zou men de Staten verzoeken „te exprimeeren [lees supprimeeren, onderdrukken] dat leelick en vuyl boeck, onlangs gemaeckt en uytgegeven bij Vondelens en geintituleert Maria Stuart" ').

Ook de wereldberoemde aanteekeningen op den bijbel van Hugo de Groot vonden geen pardon. De synode van Delft 1648 (art. 15) zou het oordeel inwinnen der theologische faculteit te Leiden over het derde gravamen, luidende:

„ Nademael men verneemt, dat de notae Grotii -) in

1) De eerste druk van Vondel's treurspel „Maria Stuurt of gemartelde majesteit", Keulen, in d'oude druckerye, was in 1646 waarschijnlijk te Amsterdam door Al.r. de Wees, Vondels gewonen uitgever, uitgegeven en nog in hetzelfde jaar eenige malen herdrukt.

'2) Bedoeld zijn diens Annotationes ad Vetus Testamentum, en Annotationes ail N. T., beiden Parisijs 1044. Over de menigvuldige uitgaven hiervan zie Grotii manes ab iniquis obtrectationibus vindicati, pag. 831, en Walchii Bibl. theol. sel., t. IV, p. 42.> sij. De synode van Leiden 1649 (art. '23) conformeerde zich met het advies der l.eidsche faculteit, ,,dat men publice daerteghen niet soude doen, maar rusten laten en dat'q'uaet niet roeren."

Tegen het vermaard werk schreef een beroemd man. In 24 blz. 4'. in 1911! voor I 5 bij M. Nijholl te 'sGravenhage te konp, verscheen A review ot the Annotations of Hugo Grotius, in reference unto the doctrine of the Deity, and satisfaction of Christ. Witl. a defence of the charge formerly lai.l against thern. By John Owen D. I)., Oxford 1656.

Daarin op p. 1 : „The only thing of importance by me charged on those Annotations of Grotius, was this; that the Texts of Scripture both in the Old Testament and New, hearing witnesse to the Diety, and Satisfaction of Christ. are in them wrested to other senses and signifleations, and the Testimonies given to those grand truths, thereby eluded". Andermaal op p. 2 : „Tlie condition of those famous Annotations as to the satisfaction of Christ is the same. Not one Text in the whole Scripture wherein Tesliinony is given to that sacred truth, which is not wrested

Sluiten