Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haren sullen vasthouden ende niaintineren de ware Christelicke Gereformeerde religie '), gelijck als deselve alomme in de publijcke kercken deser landen tegenwoordich wert gepredickt ende geleert, mitsgaders in den jare 1619 bij de Synode Nationael, gehouden tol Dordrecht, is bevesticht.

Dat deselve religie, so bij elcke provincie in den haren, als vanwegen de Generaliteyt in de quartiereu onder derselver gebiedt resorterende, met de macht van 't lant sal gehandhaeft werden, sonder te gedogen dat ooyt bij yemant daerinne enige veranderinge werde gedaen.

Dat de secten ende gesintheden, die gesecludeert zijn van de publijcke protectie ende alleen werden geconniveert [oogluikend geduld], geduerende deselve conniventie gehouden sullen worden in alle goede ordre ende stilte met bepalinge tegen alle excessen ende dat oock deselve op geen andere plaetsen meer, als daer die tegenwoordich zijn, voortaen sullen worden gepermitteert.

Dat de placcaten tegen de Pausgesinden, voor desen geemaneert, sullen blijven in haer vigeur en oock stricktelick na haer forme ende inhouden werden geexecuteert.

1) „Ware Christolicke Gereformeerde religie" was de naam, op welks bezit de Gereformeerde kerken prijs stelden. Synode van 'sGravenhage 1654, art. 18. Hoor Deputateu is verzocht en verkregen een resolutie der Staten van Holland, inhoudende dat in liet eedsfortnulier van 1651 voor de Hollandselie militie „in plaatse van de woorden: Ware Chrtstelijcke lieligie, sal worden gesubstitueert: Ware Christelijcke Gereformeerde Religie, ende dat de voors/. formulieren daerna gedresseert ende gerecht sijnde, op nieuws sullen werden lierdruct".

Particularia. Art. 5;t. „Is gevraeght bij die van Dellt, ol men niet als een particulare sal brengen ad Synodum, nadien in 't uytschrijven van den laetsten biddagli staet: Tot aenwas van het ware gclooff, niet en behoort in 't gemeen versoclit te werden, dat in 't bysonder gestelt werde in toeeomende, de ware Christelijcke Gereformeerde religie, golije voor desen doorgaens geschiet is, om alle bedenckinghe wegh te nemen.

Is geantwoord, Jae.

Waerop na ondersouck van de E. gedeputeerde deses Synodi bevonden is, dat snlcx als bovengemelt maer bij loop en slibberingh van de penne was toegecomen. Sullen D. Deputati voortaen goede sorge dragen, dat den ouden voet daerin magh gehouden werden".

Sluiten