Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat mede op 't licentieus incomen van de geestelickheyt een alsulk temporament ende ordre sal worden beraemt, als sonder krenckinge van't Tractaet van Vrede best can geschieden.

Dat d'ambassadeurs en publijcke ministers van uytheemsche princen ende potentaten daertoe sullen worden gehouden, dat se niet en gedogen dat binnen hare huysen eenige sermoenen of andere diensten sullen werden gedaen in de Nederlantsche sprake, maer besorgen, dat die gedaen werden in de talen van hare respective heeren ende meesters, ende dat oock tot deselve diensten geene andere sullen mogen geadmitteert worden, dan die behooren tot de familien ende swite [suite, gevolg, begeleiding] van de gemelte heeren ende ambassadeurs.

Dat de salutaire resolutien ende decreten, ter Generaliteyt genomen op de invoeringe van de politijcke reformatie [d. i. aanstellen van Gereformeerde overheden] in de Meyerye van den Bos, ende andere quartieren van gelijcken natuere, eenmael effective in alle hare pointen ende Articulen sullen worden geexecuteert ende dienvolgende geen bailjouwen, schouten, secretarissen, vorsters [houtvesters] ende diergelijcke andere officieren aldaer voortaen sullen mogen wesen, als die zijn van de Gereformeerde religie, met dien verstande nochtans, dat de particuliere heeren, recht hebbende aldaer officieren te stellen, gewaerschouwt ende aengemaent sullen worden de vereyschte veranderinge ten aensien van de officieren, Iloomsgesint zijnde, te doen binnen sekeren gepreflgeerden tijt ofte bij gebreke van dien, dat 't selve ter expiratie van denselven tijt, bij hare Hoog Mog. sal worden gedaen."

Ziedaar het hoogst belangrijk religie-besluit van 27 Januari der Groote Vergadering van 1651. Een officieele verklaring van gansch Nederland, van te zullen vasthouden aan de Gereformeerde religie. Wij mogen er aan

Sluiten