Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevoegen: Gelijk die haar leer uitspreekt in de Nederlandsche belijdenis des geloofs. De antithese tegen Rome dreef tot die verklaring. Zij stempelde den Gereformeerden godsdienst als den alleen praedomineerenden, en secludeerde alle anderen van de publieke protectie.'

De kerk noemde haar een loffelijke resolutie, daerover haer de E. Synodus [van Schiedam 1651] ten hoochsten verblijt ende Godt ende Hare Hoog Mog. ootmoedelick bedanckt".

De Groote Vergadering had zelfs in Holland niet uitgeroeid het „steygerende Pausdom, ende dat insonderheyt m de plaetsen van Hoge Made in de Classe van Leyden ende Nederrijnlant". Blijkens de acten der synode van Woerden 1655 (art. 10) had de Zuid Hollandsche synode een zeer bewegelijke remonstrantie ingediend, waarop gevolgd waren de consideraties van het Hof van Holland en een resolutie der Hollandsche Staten van 28 en 29 Juli 1654. De politieke reformatie van Holland zou daarmee worden ingevoerd. Dat is, alle paapsgezinde hoofdofficieren baljuwen, schouten, secretarissen en schoolmeesters werden afgesteld, en anderen van de ware Christelijke Gereformeerde religie in hun plaats gesurrogeerd. Zooveel mogelijk zou hetzelfde ook plaats vinden met paapsche burgemeesters, schepenen, arnbachtbewaarders, armmeesters kerkmeesters of regenten van godshuizen. Uit de consideraties van het Hof, aan de Staten in bedenking gegeven verdient punt vijf vermelding.

„5. Gelijck mede, bij ordre van de Hove, gedemolieert ende geamoveert [afgebroken en weggeruimd] sullen worden de heckens ende heyningen daermede 't ordinaris gangpat is afgesondert [van] de woninge of het huys van den priester tot Homade, als mede sekere houte heyninemet een deur ende slot, nu onlangs noch in desen jare gestelt voor en ontrent sekere boerewoning, ende de brugge die daerover is geleyt, weder afgebroken, ende gelijck 'van

Sluiten