Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loffelijcke resolutie van Haer Ed. Gr. Mog. niet t' eeniger tijd verkrachteloost, de cracht van 't Synodus Nationael, naest God den band der eeniglieyd onser kercken, de senue [zenuw] der bestendigheyd van de ware Gereformeerde Christel ij cku religie in onse landen, noyt crachteloos soude gemaact werden, of het niet lioognnodigli en ware, dat de Christelijcke Synodus van Suyd-Holland bij een gedruet besluyt soude goet vinden allen Classen en kerckenraden, midsgaders derselver bysondere leden onder haer gesagh behoorende, te verbinden, dut se haer niet en sullen inlaten met het bedencken ende voortsetten van eenighe middelen van verdraeghsaemheyd in het stuck van [de religie] met ghehele vergaderingen van onrechtmatigh gevoelen, off met derselver leeraren, dan op den voet en canonen in 't voorseyde Synode Nationael uytdruckelijc begrepen, ende opdat liet selfde naukeurigh mochte werde nagevolght, dat geen kerckenraden off Classen, veel min derselver leden, hetselve sullen vermogen bij der hand te nemen, sonder alvorens daer over met den Synodo raad gepleeght, ende desselven oordeel uytgewacht ende ontfangen te hebben?

Is hierop van dese E. Synode goet gevonden strictelijc te blijven bij de acte van nader verbintenis tegens sulcke moderatie, A°. 1627, Art. 35 en sullen alle Classes op een nieuw sich vermaend houden de onderteeckeningh van de voorsz. acte allen praedicanten in dienst comende getrouwelijc af te vorderen".

De Haagsche vraag bewijst een ingedommeld zijn der classis 's Gravenhage, juist na andermaal zeven-en-twintig jaar, met betrekking tot de acte van het jaar XXVII. Ze had de verdienste, dat ze gansch Zuid-Holland wakker riep. In de synoden van Woerden 1655 en Dordrecht 1656 blijkt, dat do Haagsche ijvergeest over heel Holland vaardig geworden is ').

1) 1655, art. 57. „Confirmatie der reliyie. Op Jeu 54eu Art. verklaren

Sluiten