Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet langer tegen het Remonstrantisme maar tegen de erf vijandin Rome, handhaafden de Gereformeerde kerken van Zuid-Holland der jaren 1634 —'56 het veld- en eereteeken. De banier die werd opgeheven was de Nederlandsche belijdenis des geloofs.

Koudekerk (Z-H) December 1915. F. J. Los.

allen de respective Classcn, dat de gewooiilicke onderteyokeuinge tegen de moderatie met de Remonstranten bij alle incoineude predicanten neerstelick wierde nagecoinen ende gepractizeert''. 1656, art. 58. „Confirmatie der religie. Op den 57en Art. verclaeren alle Claasen, dat de gewonelicke onderteeckeninge tegens de moderatie met de Kemonstranten bij alle incomende predicanten gedaen wert en beloven daeriu te continueren". Art. 7', extracten uit do correspondeerende synoden. Utrecht, de anno 1655. ,,Art. 4. Sal de gewone onderteeckeninge der Predicanten van de catechismus, confessie, etc. verjiieut ende onderhouden werden".

Sluiten