Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigenis eener geknevelde Kerk wel eenige waarde hoegenaamd te hechten?

Het Coccejanisme als dienaar der factie de Witt, niet de vrije kerk sprak zich uit in de synode van Woerden 1664. Eenige kwaadwillige en onrustige geesten naar het heette, ja bijna al de sectarissen in het land, hadden het invoeren van het nieuw gebedsformulier zóó misduid, alsof het een praeludium zou zijn om mettertijd in de nationale synode van Dordrecht eenige verandering te maken.

In Noord-Holland had de synode van Haarlem 1663 daartegenover haar vertrouwen in de goede intentie der Hollandsche Staten eenparig betuigd. Bij resolutie van 18 September 1663 verklaarden de Staten uitdrukkelijk, geen de minste gedachten te hebben, „omme yetz te decreteren ofte bij der hand te nemen, 't welk tot prejuditie ofte tot krenkinge van de decreten der voorsz. Synoden Nationael en veel min tot eenige de allerminste veranderinge van de waare Christelikke Gereformeerde religie, sulx als deselve in de publyqe kerken hier te lande, conform Godes Heylige Woord ende de decreten van 't selve Synode werd geleert, directelik ofte indirectelik soude kunnen strekken, maar ter contrarie geintentioneert ende gemeynt te sijn de exercitie van de voorsz. religie met de publyqe autoriteyt ende met de macht van 't land te hanthaven ende te beschermen".

De gansche synode van Woerden (art. 37) heeft in die resolutie „met sonderlinge blijschap hares herten genomen een overgroot en volkomen genoegen".

Ziedaar al wat de acten van Zuid-Holland over het publiek gebed bevatten ').

I) Iteeds was op de Kriessche synode van 10(53 over het publiek gebed in Holland gehandeld. Synode van 'sGravenhuge 1CiC3 art. 4t>: Kxtraoten der correspondeerende synoden. Friesland, art. 70: „Van het formulier des gebeths bij de Staten van llollant liaere predicanten- aenbevoolen". - Synode van Woerden Ititil art. *3 : Kxtracten der corres-

Sluiten