Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardig. En blijkt der zake kundig. Ken enkel voorbeeld.

Augustinus verhaalt van ketters, Tetrarchitae [van het Grieksche woord tetrarchie, heerschappij van een viervorst of tetrarch] genaamd. Christus' menschelijke natuur zoo hoog als zijn Godheid verheffende leerden zij, dat men in stede der Drieëenheid de Viervuldigheid stellen moest.

Hebben de neo-lutheranen, zoo vraagt Alutarius, hun fantasiën en dwalingen aan hen ontleend P Spreken zij niet juist op dezelfde wijs van de mededeeling der Godheid met al haar eigenschappen aan 's Heeren menschelijke natuur? Want hoe te oordeelen over hun uitvinding van de overal tegenwoordigheid, „de Alomheyt ofte de Ubiquiteyt", van Christus' lichaam?

Alutarius' hoofdstelling, Luther en de Augsburgsche confessie accordeeren met de Nederlandsche belijdenis des geloofs, is een welgeslaagd pleidooi voor de catholiciteit van het Gereformeerd Protestantisme.

Mr. John Durie zoon van den eersten predikant der Schotsche kerk te Leiden, „welbekend om de volhardende pogingen die hij deed om een vereeniging tusschen de Luthersche en Gereformeerde kerken tot stand te brengen", heeft zijn lang leven aan een schoon ideaal gewijd. Herhaaldelijk bereisde hij de Protestantsche landen van Europa. In 1635 toefde hij in Holland ').

1) Korten tijd was hg kapelaan der jeugdige prinses van Oranje. Omstreeks 1643 werd hij predikant der Merchant Adventurers te Rotterdam. M'Crie's Life of Andrew Melville, vol. ii, p. 303 second edit. The history of the scottish church, Botterdam. By the Revd. William Steven, M. A. Edinburgh 1832, p.p. 2, 16, 325. C. te Lintum, De Merchant Adventurers in de Nederlanden. Bijdr. t. d. ges. v. d. Eng. handel inet Ned., 'sGrav. 1ÏI05. Ite levensbeschrijving van Duraeus in Dr. Herzog's Real-Encyklopaedie, in voce. Over Duraeus' pogingen van H>35—'65 J. L. Mosheim, Institutionum hist. eccl. II. IV, Helmst. 1755—'64, 4. Uebr. u. verm. v. J. Einem, Lp/.. 1769—'78, 9 BB.; B. IX, 9. 19—22. IJpey, IV, 69 v. , , .

Duraeus was niet de eerste de beste. Een man als de befaamde Leid-

Sluiten