Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nerael bij de getneyne kercken van Nederland moeste aengeleyt worden. De vergaderinge op dit rapport lettende, alhoewel dezelve van herten wenscht ende God bid, dat de schadelijcke scheure der Evangelischer in de Duytsche Natie sonder quetsinge der waerheyt soude moegen geheelet worden, so bemerct deselve doch, dat dese Duraeus uyt zijn privé drift, zonder van de protesterende vorsten ende kercken van Duytslandt daertoe last ende commissie te hebben, dit groote werck bij der hand genomen heeft, ende dat de jegenwoordige toestand der Gereformeerde kercken in Hooch-Duytsland levder [helaas!] soodanich is, dat deselve meestendeel onderdruct zijnde, geen genouchsaeme voorstandt ende patrocinium [verdediging] hebben, omme sonder quetsinge van de waerheyt in dese onderhandelinghe van reconciliatie te treden ; laet het derhalven bij d' antwoord der E. broederen gedeputeerden van Zuytholland ende Noorthollant aen gemelten D. Duraeum, deselve mits desen ten vollen approberende, berusten" ').

Duraeus had zijn plan aan de pers toevertrouwd. Het was te schoon om niet te worden overwogen. In artikel 49 der synode van Woerden 1635 vindt ge de acten der synode van Overijssel, te Deventer 1635 gehouden. Artikel 27 luidt:

„Is geresolveert het gedructe exemplair met de schriften Johannis Duraei, aengaende de naerder vereeninge met de Luytersche allen Classibus toe te schrijven ende seynden".

Reeds het volgend jaar is het idealistisch plan algemeen afgeslagen. Blijkens artikel 20 der synode van Leerdam 1636:

„Concernerende den 34 Art. des voorgaenden Synodi,

1) Knuttel, Acta II, 56. In het desbetreffend artikel 9 der synode van lioorn 163!) komt in hooldzaak hetzelfde voor. Daarenboven wordt herinnerd aan het inij onbekend decreet der evangelische standen gevallen te Frankfurl ain Maiu I Sept. 163i.

Sluiten