Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hebben Deputati Synodi overgelevert een packet, daerin neffens een gedructen brief, eenige boecxkens, onder den tytel: Informatie» Ecclesiis Reformatis oblata, de consiliis, quae agitata fuerunt in Pace Religionis cum Augustanis Ecclesiis quaerenda, authore Johanne Duraeo, Ecclesiaste Britanno [Inlichting aan de Gereformeerde kerken aangeboden, betreffende de plannen, die verhandeld zijn geworden in den godsdienstvrede dien men met de Luthersche kerken zoeken moet, door John Duraeus Engelsch predikant]; dewelcke door eenige daertoe gedeputeert doorlesen zijn, ende na gedaen rapport is eenparighlick, oock met advijs der E.E. correspondenten, verstaen, dat men sal blijven bij de resolutien A°. 1635 Art. 34 ende 1636 Art. 20 in Synodis WoerdanA et Leerdamensi genomen, te meer, omdat in dit tractaet verscheyden sorghlicke, bedenckelicke ende slibberige gronden ende positien gestelt worden, ende met namen in de conclusie van den appendix [aanhangsel, bijlage], pagina 10, beginnende: Tria nimirum concordiae inter Protestantes sanciendae fundamenta esse posse etc [Ongetwijfeld kunnen er drie grondslagen zijn van de eendracht, die tusschen de Protestanten moet bevestigd worden]. Werden ooc alle Classes ende ktrekenraden gewaerschouwt, haer niet in te laten in sodanige voorslagen, opdat de kercke Gods hier te lande niet t' eeniger tijd daerdoor en werde ontrust" ').

1) Gunstiger dan Zuiil-Holland dacht Gelderland over vereeniging niet de l.utherschen. I)r. Knuttel, Acta III 6'2 en 103.

Synode van Dordrecht 16i7 art. 65. „D. correspondens Gelriae slelt voor volgens helgene de K. Synodus aldaar sijne K. in inandatis heelt gegeven, of men sigh niet soude kunnen hedencken op een wegh en middelen, om te komen tot vereeninge en accommodatie met de hedendaegsche Luthersche ? Woit cenpaerlick bij den K. Synodo geoordeell, dut ditselve niet stightelick kan geschieden, ende inet geen vrucht is te tenteeren; ende ininnelick veisocht, om verscheyden gewichtige consideratien, dat men van dit stuck geen gewag inake".

Synode van Leiden iüi'J art. 75, Extracten der corresponderende sj-

Sluiten