Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

memoriael, waerin Sijne E op een nieu den syncretismum tusschen de Gereformeerde ende Lutersche betuight gaeren te souden bevorderen. Heeft de Synodus goet gevonden, om Sijn E. te hooren naer het scheiden der vergaederinge door D. correspondentem van Overijsel, Bernhardum ab Eyl, D. Deputatos Ubbenium en Goethalsium, D. Olivarium de Bucq en D. Danielem Croeser, om te vernemen of sijn E. iets nieus hadde boven hetgene tevoren den Classen ende den Synoden is bekent geweest. De gemelte broederen, haer rapport gedaen hebbende, sijn daerop ingesien de resolutien hierontrent in vorige tijden genomen, als Synodi Woerdanae 1635, Art. 34, Leerdamensis 1636, Art. 20, Rotterdamensis 1641, Art. 59, en is goet gevonden bij de gemelte resolutien en redenen daerin begrepen te blijven, 't welck D. Duraeo van de gemelte broederen sal aengedient werden, gelijck oock sulx vervolgens geschiet is".

Ook in de synode van Alkmaar 1656 (art. 13) kwam D. Duraeus spreken over vereeniging met de Lutherschen. Hem werd geantwoord, dat dit tot een nationale, niet tot een provinciale [lees: particuliere] synode behoort')•

Eveneens de politieken waren van syncretismus afkeerig. In de synode van Haarlem 1657 (art. 18) stonden heeren commissarissen niet toe, dat over Duraeus' voorslag „in particulari Synodo" [in een particuliere synode] gesproken werd.

De synode van Delft 1667 (art. 46), schoon zich vrijer bewegende, nam evenmin de zaak ter hand.

1) Synode van Gnrkum 1652 art. ">3. Betreft hel geschil met D. Everwijn, predikant der Hransche kerk binnen Gouda, die syncretismus met de Remonstranten in geschrifte voorstaat. „Ende wat aengaet de syncretismus mette Luthersche oll Ubiquitisten, dat se [de E. Synodus Gallo lielgicujin 1649 te 's llertogenbosch vergaderd] daer van niet en wilde besluyten als Nationael zijnde, dan met gemeen advijs ende goetvinden des E. Synodi Nationalis, wapr onder haer Synodus oock behoort". Dr. Knuttel, Acta III 321.

12

Sluiten